Historia Instytutu

Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS (do października 2001 r. jako Zakład Filologii Germańskiej, do marca 2012 jako Instytut Germanistyki) powstał w roku 1974. Jego kierownikami byli prof. Jerzy Brzeziński (od początku istnienia Zakładu do śmierci w roku 1990), prof. Irena Nowicka-Koźluk (1990-1993), prof. Jan Mazur (1993-1996), prof. Janusz Golec (1996-2015), prof. Halina Ludorowska (2015-2017).

Obecnie funkcję dyrektora Instytutu sprawuje prof. Jarosław Krajka.

Przez wszystkie lata swego istnienia Instytut prowadził intensywną działalność naukową i dydaktyczną. Wykształcił nową kadrę naukową: 9 pracowników ze stopniem doktora habilitowanego i 28 pracowników ze stopniem doktora nauk humanistycznych. W Instytucie zatrudnionych jest obecnie 9 pracowników samodzielnych, 26 doktorów na stanowisku adiunkta i starszego wykładowcy oraz 11 pracowników z tytułem magistra pracujących na stanowisku asystenta lub wykładowcy. Dotychczas Instytut zorganizował ponad 20 konferencji naukowych (w tym 10 zorganizowanych przez Zakład Lingwistyki Stosowanej), w których brali udział również naukowcy z zagranicznych ośrodków uniwersyteckich. 

Pracownicy Instytutu opublikowali wiele książek i innych rozpraw naukowych w kraju i za granicą oraz uczestniczyli w konferencjach krajowych i zagranicznych  – w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Szwecji, Portugalii, Belgii, Serbii, Turcji, Estonii, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie oraz na Ukrainie, na Węgrzech i w USA.

Od roku 1993 Instytut współpracuje w ramach partnerstwa instytutów z Instytutem Filologii Niemieckiej i Niderlandzkiej Wolnego Uniwersytetu (Freie Universität) w Berlinie, z którym opracowywane były wspólne projekty i konferencje naukowe. Ponadto w ramach programu Erasmus Instytut podpisał umowy bilateralne z dwoma innymi uczelniami w Niemczech: Hochschule Zittau/Görlitz i  Universität Potsdam  a także z uczelniami w Belgii (KU Leuven HU Brussel), Francji (l'Université de Lorraine/Nancy 2), Czech (Tomas Bata University Zlin), Bułgarii (New Bulgarian University, Sofia), Turcji (Mehmet Akif Ersoy University), Hiszpanii (Universidad de Deusto) i Federacji Rosyjskiej (Państwowy Uniwersytet Smoleński). Dzięki tej współpracy ze stypendiów zagranicznych skorzystało 80 studentów lingwistyki, a 13 studentów z zagranicy (Brazylia, Francja, Mołdawia, Rosja) podjęło studia w Instytucie.

W Instytucie prowadzone były od roku akademickiego 2002/2003 studia zaoczne (germanistyka). Dzięki temu absolwenci nauczycielskich kolegiów języka niemieckiego czy PWSZ mieli szansę na uzupełnienie swojego wykształcenia na poziomie magisterskim. Od roku akad. 2012/2013 oferta ta została zawieszona. W latach 2003-2007 były prowadzone także studia wieczorowe (lingwistyka stosowana) – również i ta oferta nie jest obecnie kontynuowana.

Od roku akademickiego 2001/2002 w Instytucie obok kierunku germanistyka funkcjonuje kolejny kierunek studiów – lingwistyka stosowana, a od roku 2015 translacja konferencyjna.

Ofertę dydaktyczną Instytutu uzupełniają studia podyplomowe:

  • Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)
  • Języki skandynawskie dla rynku pracy (język szwedzki, norweski)
  • Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

Tym samym działalność naukowa i dydaktyczna Instytutu nie ogranicza się do badań o charakterze typowo filologicznym, gdyż oferowane są też przedmioty zorientowane pragmatycznie.

Dzięki realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk oraz Humanista – stażysta) Instytut otrzymał do dyspozycji sprzęt, specjalistyczne oprogramowanie oraz materiały dydaktyczne zwiększające efektywność kształcenia językowego, nauczycielskiego i translatorycznego. Na szczególną uwagę zasługują tu dwa specjalistyczne laboratoria tłumaczeń symultanicznych, wykorzystywane w kształceniu tłumaczy symultanicznych.

Instytut prowadzi także działalność edytorską: od 1976 roku w Instytucie wydawane jest czasopismo naukowe Lublin Studies in Modern Languages and Literature  (wcześniej jako Lubelskie Materiały Neofilologiczne) (8 pkt MNiSW),  a od 2011 r. także naukowa seria w wydawnictwie Peter Lang.

W 2007 r. reaktywowało swą działalność Koło Naukowe Germanistów, działa też Koło Naukowe Studentów Lingwistyki Stosowanej. W ramach współpracy zorganizowały one m.in. dwie ciekawe naukowe konferencje studenckie, angażują się w uświetnianie spotkań świątecznych pracowników Instytutu ze studentami. W różnych okresach istnienia Instytutu działały też grupy teatralne, które wystawiły kilka bardzo interesujących przedstawień, wpisujących się  m.in. w koncepcję Nocy Kultury Miasta Lublin.

Współpraca ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi z Lublina i regionu wyraża się w proponowanej przez Instytut bogatej ofercie dydaktycznej, czyli w regularnym zapraszaniu uczniów i nauczycieli na zajęcia pokazowe, wizytach w ich szkołach z ciekawymi warsztatami, współtworzeniu szkolnych Dni Języków Obcych a także  w corocznej organizacji eliminacji okręgowych olimpiady języka niemieckiego. Germaniści mogą pochwalić się zorganizowaniem kolejnej edycji konkursu języka niemieckiego Nicht WortWörtlich.  Zakład Lingwistyki Stosowanej odpowiedzialny jest za organizację Międzynarodowego Dnia Św. Hieronima (tzw. Hieronimków), Dnia Świętego Patryka, cyklicznych Spotkań z Lingwistyką, Konkursu Piosenki Rosyjskiej, Konkursów Slawistycznego oraz Konkursów Wymowy Angielskiej i Niemieckiej. Od 2016 roku jest także patronem pierwszej Akademickiej Klasy Językowej z Gimnazjum nr 18 w Lublinie.

Biblioteka Instytutu, która liczyła około 25000 woluminów i posiadała zbiory w zakresie literatury i kultury niemieckiego obszaru językowego, translatoryki i glottodydaktyki, włączona została w roku 2003 w strukturę biblioteki wydziałowej Wydziału Humanistycznego. Dzięki zaangażowaniu lektorów DAAD Instytut zgromadził także bogatą i wartościową bibliotekę podręczną (tzw. Lektorenhandapparat) do wykorzystania nauczycieli akademickich i studentów. W prowadzeniu zajęć dydaktycznych na lingwistyce stosowanej na szeroką skalę wykorzystywana jest platforma e-learningowa Wirtualny Kampus Lingwistyki Stosowanej, gdzie zamieszczane są materiały oraz prowadzone kursy komplementarne a także do samodzielnej pracy studenta.

O najciekawszych i ważnych wydarzeniach Instytut informuje na stronie głównej IGiLS, na stronie Language Issues a także na Facebooku germanistyki i lingwistyki stosowanej.


 W wyniku zmian struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego z dniem 30.09.2019 r. Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej zakończył swoją działalność. Od 1.10.2019 r. na jego bazie powstały osobne katedry - Katedra Germanistyki oraz Katedra Lingwistyki Stosowanej, które istnieją w ramach Instytutu Neofilologii