Instytut Anglistyki powstał na mocy Uchwały Senatu UMCS z dnia 26 stycznia 1963 roku jako Zakład Filologii Angielskiej przy Katedrze Języka Polskiego, kierowanej wówczas przez prof. Leona Kaczmarka. W roku akademickim 1963/1964 Zakład zorganizował kurs przygotowawczy dla swoich przyszłych studentów, a pierwsi adepci nauki rozpoczęli pięcioletnie studia magisterskie w roku akademickim 1964/1965.  

Anglistyka w UMCS została powołana do życia po zamknięciu przez władze komunistyczne Katedry Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w chwili kiedy jej ówczesny kierownik, prof. Przemysław Mroczkowski, podjął decyzję o przeniesieniu się z Lublina na Uniwersytet Jagielloński. W takiej sytuacji grupa anglistów KUL skorzystała z zaproszenia Rektora UMCS prof. Grzegorza Seidlera i przeszła do nowopowstającego Zakładu Filologii Angielskiej w UMCS. (Anglistyka UMCS spłaciła swój dług wobec KUL-u w roku 1980, kiedy to prof. Edmund Gussmann, wraz z kilkoma innymi pracownikami, przeszedł do KUL, tym samym reaktywując tam kierunek filologia angielska.) 

W 1970 roku nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego, i w jej wyniku z Katedry Języka Polskiego wyłonił się Instytut Filologii Obcych, którego dyrektorem został prof. Paweł Smoczyński. W skład Instytutu weszły cztery zakłady (filologii słowiańskiej, rosyjskiej, angielskiej i romańskiej). Kierownikiem Zakładu Filologii Angielskiej został doc. dr Walerian Świeczkowski. Szybki rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, zasilanej od 1969 roku przez własnych absolwentów, umożliwił już dwa lata później usamodzielnienie się anglistyki i powstanie Instytutu Filologii Angielskiej, którego dyrektorem został prof. Henryk Zins. 

Kolejnymi dyrektorami Instytutu Filologii Angielskiej (od lutego 1997 roku: Instytutu Anglistyki) byli:

Prof. Henryk Zins (1972-1975)
Doc. dr Walerian Świeczkowski (1972-1979; 1981-1984)
Prof. dr hab. Edmund Gussmann (1979-1980)
Prof. dr hab. Artur Blaim (1980-1981)
Prof. dr hab. Grażyna Bystydzieńska (1984-1989)
Prof. dr hab. Henryk Kardela (1989-1990)
Prof. dr hab. Artur Blaim (1990-2000)
Dr hab. Jerzy Durczak, prof. nadzw. (2000-2003)
Prof. dr hab. Henryk Kardela (2003-2012)
Dr hab. Przemysław Łozowski, prof. nadzw. (09.2012-02.2016), zastępca dyrektora: dr hab. Zbigniew Mazur (10.2012-02.2016)
Dr hab. Zbigniew Mazur (od 03.2016), zastępca dyrektora: dr hab. Adam Głaz, prof. nadzw. UMCS (od 03.2016)

W skład Instytutu Filologii Angielskiej początkowo wchodziły dwa zakłady: Zakład Literatury Angielskiej, kierowany przez doc. dr Alinę Szalę, oraz Zakład Języka Angielskiego, kierowany przez doc. dra Waleriana Świeczkowskiego. W takiej postaci Instytut funkcjonował przez niemal dwadzieścia lat, aż do roku 1997. Wtedy następuje dynamiczny rozwój strukturalny Instytutu Anglistyki (a nie, jak dotychczas, Instytutu Filologii Angielskiej): w roku 1997 został powołany Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej, w roku 1999 – Pracownia Dydaktyki Języka Angielskiego (później przemianowana na Zakład Metodyki Nauczania Języka Angielskiego, a od roku 2012 – na Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego), w roku 2000 – Zakład Fonetyki i Fonologii oraz Zakład Studiów Conradoznawczych (wcześniej: Pracownia), a w roku 2003 – Zakład Kultur Krajów Angielskiego Obszaru Językowego. W 2004 roku z dawnego Zakładu Literatury Angielskiej wyodrębnił się Zakład Literatury Angloirlandzkiej, zaś z Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej – Zakład Studiów Amerykanistycznych. W roku 2012 powstała Pracownia Badań Kanadyjskich. Najnowszymi jednostkami strukturalnymi w Instytucie są dwa zakłady, które powstały po przekształceniu dotychczasowego Zakładu Języka Angielskiego (Uchwała Senatu UMCS z czerwca 2014 roku) – Zakład Językoznawstwa Kognitywnego i Zakład Językoznawstwa Kulturowego.  


Źródło informacji: archiwalna strona Instytutu Anglistyki w serwisie UMCS.

    Autor
    Urszula Kurzątkowska