W momencie powstania w roku akademickim 1973/74 Zakład Filologii romańskiej liczył 12 pracowników, w tym dwóch docentów, dwóch doktorów, siedmiu magistrów oraz jednego lektora z Rumunii. W następnych latach zatrudniono kolejnych pracowników, w tym czworo własnych absolwentów oraz czworo lektorów cudzoziemców: dwoje Francuzów, Włocha oraz językoznawcę iberystę z Czech. Pierwszym kierownikiem i organizatorem struktury naukowej i dydaktycznej Zakładu Filologii Romańskiej był prof. dr hab. Jerzy Falicki. W następnych latach Zakładem kierowali kolejno prof. dr hab. Halina Sawecka (1981-1993) oraz prof. dr hab. Marek Kęsik (1993-2004).

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nastąpił gwałtowny rozwój kadry naukowej: troje pracowników uzyskało tytuły profesorskie, dwoje stopień doktora habilitowanego (trzeci pracownik w 2001) oraz kilkoro stopień doktora. W związku z tym, dzięki staraniom ówczesnego kierownika prof. dr hab. Marka Kęsika stało się możliwym przekształcenie Zakładu w Instytut Filologii Romańskiej, powołany do życia uchwałą Senatu UMCS w dniu 15 lutego 2004. Od chwili utworzenia Instytutu kierowało nim kolejno trzech dyrektorów: dr hab. prof. nadzw. Barbara Hlibowicka-Węglarz, prof. dr hab. Halina Sawecka i dr hab. prof. nadzw. Maria Falska (do chwili obecnej).

Od 2004 roku w IFR 15 pracowników uzyskało stopień doktora, a 2 osoby stopień doktora habilitowanego. W roku akademickim 2012/13 planujemy uzyskanie tytułu dr habilitowanego przez dwie osoby, a w roku następnym przez kolejne trzy. Spośród młodszych pracowników dwie osoby przygotowują rozprawy doktorskie z dziedziny językoznawstwa hiszpańskiego, jedna z zakresu językoznawstwa francuskiego, dwie z zakresu teatru i dramatu hispanoamerykańskiego i jedna z dziedziny metodyki nauczania języków obcych.

W chwili obecnej (2013) w Instytucie zatrudnionych jest 44 pracowników, w tym: 2 profesorów zwyczajnych, 3 doktorów habilitowanych profesorów nadzwyczajnych, 1 doktor habilitowany, dwoje cudzoziemców ze stopniem doktora na stanowisku profesora nadzwyczajnego i 20 doktorów.