Katedra Germanistyki UMCS istnieje od 1 października 20019 roku w ramach Instytutu Neofilologii. Jednostkami organizacyjnym poprzedzającymi dzisiejszą Katedrę były: Zakład Filologii Germańskiej (1974-2001), Instytut Germanistyki (2001-2012) oraz Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej (2012-2019).
Kierownikami byli kolejno: prof. Jerzy Brzeziński (1974-1990), prof. Irena Nowicka-Koźluk (1990-1993), prof. Jan Mazur (1993-1996), prof. Janusz Golec (1996-2015), prof. Halina Ludorowska (2015-2017), prof. Jarosław Krajka (2017-2019).

Obecnie Katedrą kieruje ponownie prof. Janusz Golec.

Przez wszystkie lata w ramach poszczególnych jednostek prowadzona była intensywna działalność naukowa i dydaktyczna, wykształcone zostały też kolejne pokolenia kadry naukowej. W Katedrze zatrudnionych jest obecnie 15 pracowników, w tym 3 z tytułem profesora, 10 doktorów na stanowisku adiunkta oraz 2 pracowników z tytułem magistra pracujących na stanowisku wykładowcy. 

Pracownicy Instytutu opublikowali wiele książek i innych rozpraw naukowych w kraju i za granicą oraz uczestniczyli w konferencjach krajowych i zagranicznych.

Katedra kontynuuje nawiązaną w roku 1993 partnerską współpracę z Instytutem Filologii Niemieckiej i Niderlandzkiej Wolnego Uniwersytetu (Freie Universität) w Berlinie, z którym opracowywane były wspólne projekty i konferencje naukowe. Ponadto w ramach programu Erasmus istnieją też umowy bilateralne z innymi uczelniami zagranicznymi. 

Przez cały okres prowadzona była też działalność edytorską: od 1976 roku wydawane było czasopismo naukowe Lublin Studies in Modern Languages and Literature  (wcześniej jako Lubelskie Materiały Neofilologiczne), a od 2011 r. także naukowa seria w wydawnictwie Peter Lang.

W 2007 r. reaktywowało swą działalność Koło Naukowe Germanistów.  W różnych okresach istnienia kolejnych jednostek działały też grupy teatralne, które wystawiły kilka interesujących przedstawień, wpisujących się  m.in. w koncepcję Nocy Kultury Miasta Lublin.

Współpraca ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi z Lublina i regionu wyraża się  m.in. w organizowaniu wizyt w szkołach z ciekawymi warsztatami, współtworzeniu szkolnych Dni Języków Obcych a także  w corocznej organizacji eliminacji okręgowych olimpiady języka niemieckiego. Germaniści mogą pochwalić się zorganizowaniem kolejnej edycji konkursu języka niemieckiego Nicht WortWörtlich

Biblioteka germanistyczna, która liczyła około 25000 woluminów i posiadała zbiory w zakresie literatury i kultury niemieckiego obszaru językowego, translatoryki i glottodydaktyki, włączona została w roku 2003 w strukturę biblioteki wydziałowej Wydziału Humanistycznego. Dzięki zaangażowaniu lektorów DAAD Instytut zgromadził także bogatą i wartościową bibliotekę podręczną (tzw. Lektorenhandapparat) do wykorzystania przez nauczycieli akademickich i studentów. 

O najciekawszych i ważnych wydarzeniach Katedra informuje na swej stronie głównej oraz na Facebooku germanistyki.