Grupa badawcza ds. Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945 w świetle akt Archiwum Państwowego w Lublinie

Grupa Badawcza ds. Generalnego Gubernatorstwa 1939–1945 w świetle akt Archiwum Państwowego w Lublinie.

Na początku marca 2015 roku, pod opieką dr. Karola Dąbrowskiego, przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Prawników UMCS, zaczęła formować się grupa młodych studentów zainteresowanych historią państwa i prawa, z szczególnym uwzględnieniem dziejów Polski. Pod wpływem doświadczeń naukowych opiekuna merytorycznego, które obejmowało badania na materiałach archiwalnych oraz zainteresowań studentów, chcących realizować projekt związany z czasami II Wojny Światowej w ujęciu lokalnym, powstał pomysł stworzenia przewodnika archiwalnego traktującego o Generalnym Gubernatorstwie w świetle akt Archiwum Państwowego w Lublinie.

Praca grupy badawczej opiera się na opisaniu zawartości Archiwum Państwowego w Lublinie, które obejmuje swoim zakresem czasowym istnienie Generalnego Gubernatorstwa. Podejmowane działania mają na celu stworzenie monografii poświęconej zasobom tego archiwum. Ten właśnie przewodnik archiwalny przybliży badaczom ciekawsze i zasobniejsze zespoły, co z pewnością przyczyni się do przyspieszenia prowadzonych badań nad materiałami archiwalnymi, jak również zgromadzi w jednym miejscu opis wielu dokumentów z wszystkich dziedzin życia. Takie właśnie wielodyscyplinarne przedstawienie może być źródłem pomysłów na projekty które swoim zasięgiem obejmować mogą różne aspekty, w konsekwencji przedstawiając okres wojny i okupacji w sposób innowacyjny, jak dotąd nie poruszany.

________________________________________
Grupę badawczą tworzą:

Opiekun:
dr Karol Dąbrowski - adiunkt w Katedrze Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Absolwent prawa na WPiA UMCS z 2004 roku. W roku 2010 obronił rozprawę doktorską pt. „Izba przemysłowo-handlowa w Lublinie 1944-1950. Studium z dziejów samorządu gospodarczego.” pod promotorstwem prof. Wojciecha Witkowskiego. Zainteresowania badawcze obejmują administrację skarbową, metodologię nauki, prawne aspekty głuchoślepoty, samorząd gospodarczy, zarządzanie organizacjami pozarządowymi.

Zespół badawczy:
Rafał Borowiec - student I roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Finalista XL Olimpiady Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zaangażowany w organizację wydarzeń kulturalnych w miejscu zamieszkania. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na Historii Państwa i Prawa okresu nowożytnego, z szczególnym uwzględnieniem Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Marcin Bubicz - student I roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz I roku ekonomii (studia licencjackie) na Wydziale Nauk Społecznych KUL w Lublinie. Asystent Posła na Sejm RP Włodzimierza Karpińskiego, działacz społeczny i Thatcherysta. Autor prac dotyczących wpływu Margaret Thatcher na polską drogę do wolności i demokracji w latach 80., a także wpływu Napoleona na kształtowanie się polskiego patriotyzmu, w ramach programu matury międzynarodowej – International Baccalaureate. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na tematyce historii Zjednoczonego Królestwa oraz Republiki Francuskiej w XIX i XX wieku.
Artur Potocki - student I roku administracji (studia licencjackie) na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Członek Rady Wydziału, członek Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, współorganizator kilkunastu wydarzeń naukowych i kulturalnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach współpracy z Radą Wydziałową Samorządu Studentów WPiA UMCS, Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS oraz Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na tematyce historii funkcjonowania administracji publicznej, socjologii administracji, jak również działania państwa i prawa XX oraz XXI wieku.
Magdalena Węcławska - studentka I roku prawa na WPiA UMCS w Lublinie, finalistka XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz laureatka Olimpiady Krasomówczej. Członek Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Reprezentantka uczelni na Ogólnopolskiej Międzywydziałowej Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. prof. Michała Sczanieckiego. Prelegentka na Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Powrót przemocy”, członek sztabu organizacyjnego konferencji aranżowanych przez SKNP UMCS, wieloletnia wolontariuszka. Interesuje się historią oraz retoryką.
Edyta Wlazło - studentka I roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland w grupie lokalnej Lublin oraz Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół funkcjonowania sądownictwa na przestrzeni lat, prawie Unii Europejskiej i aspektach prawa międzynarodowego.
________________________________________
Członkowie grupy badawczej, wedle kryterium tematycznego, podzielili między sobą zagadnienia będące przedmiotem badań zasobów Archiwum Państwowego w Lublinie. Efekty ich prac zostaną przedstawione w późniejszej monografii.


W toku prac wyszczególniono 20 tematów:
1. Administracja terenowa
2. Administracja specjalna
3. Wymiar sprawiedliwości
4. Służby bezpieczeństwa
5. Wojsko
6. Samorząd terytorialny
7. Gminy żydowskie i instytucje żydowskie okresu okupacji
8. Samorząd gospodarczy, instytucje gospodarcze i banki
9. Przedsiębiorstwa komunalne
10. Przedsiębiorstwa prywatne
11. Spółdzielnie, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe i banki spółdzielcze
12. Majątki ziemskie
13. Placówki oświatowo-wychowawcze
14. Instytucje naukowe
15. Placówki opieki zdrowotnej
16. Organizacje społeczne
17. Organizacje Polskiego Państwa Podziemnego
18. Cechy rzemieślnicze
19. Spuścizny
20. Notariusze

Dr Karol Dąbrowski, z uwagi na biegłą znajomość języka niemieckiego, zgodził się opracować tematy funkcjonowania służb bezpieczeństwa, jak również funkcjonowania samorządu gospodarczego, instytucji i banków gospodarczych.

Magdalena Węcławska podjęła się opracowania: wymiaru sprawiedliwości, gmin i instytucji żydowskich, placówek oświatowo-wychowawczych oraz notariuszy.

Edyta Wlazło zajęła się cechami rzemieślniczymi, placówkami opieki zdrowotnej, ruchem oporu, jak również organizacjami społecznymi.

Rafał Borowiec zainteresował się tematem administracji terenowej, wojskowości oraz samorządu terytorialnego i instytucji naukowych.

Marcin Bubicz został odpowiedzialny za opracowanie całości tematyki funkcjonowania administracji specjalnej, z szczególnym uwzględnieniem administracji pocztowej, celnej, pracy, rolnej i skarbowej oraz opisaniem spuścizn znajdujących się w zasobach Archiwum.

Artur Potocki przejął tematykę funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych, prywatnych, form spółdzielczości oraz majątków ziemskich.