Granty i Projekty badawcze

PROJEKTY BADAWCZE - SERWIS INFORMACYJNY INTER-PRO UMCS

https://projektybadawcze.umcs.pl

 

GRANTY PRACOWNIKÓW

MINIATURA NCN

 Dr Dawid Stefaniuk będzie realizował projekt badawczy pt. „Sekretom Cerrena unicolor jako źródło nowych czynników efektywnie modelujących procesy hemostazy”

 

OPUS NCN

Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska będzie realizowała projekt badawczy pt. Mikroskopijne grzyby fitopatogenne - charakterystyka biochemiczna i potencjalny wpływ na rozwój alergii u ludzi a w skład zespołu będą wchodziły także inne osoby z naszego Instytutu - dr hab. Marta Palusińska-Szysz, prof. UMCS, dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel, prof. UMCS (Katedra Genetyki i Mikrobiologii), dr hab. Agata Wołczańska (Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii) oraz prof. dr hab. Piotr Wlaź (Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii).

Prof. dr hab. Mariusz Gagoś będzie kierował projektem badawczym pt. Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową, który będzie realizowany przez konsorcjum następujących jednostek naukowych: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Chemii z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (lider projektu), Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) oraz Wydział Biologii Środowiskowej. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

WFOŚiGW

- Projekt badawczy „Wykorzystanie ryzobiów w biologicznej ochronie szczodrzeńca zmiennego (Chamaecytisus albus)” finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie realizowany od kwietnia do grudnia 2020roku przez grupę badawczą w składzie: dr hab. Jerzy Wielbo, prof. UMCS, dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel, prof. UMCS, dr Monika Marek-Kozaczuk oraz mgr Karolina Włodarczyk.

W ramach projektu zostanie stworzona kolekcja szczepów bakteryjnych wyizolowanych z brodawek korzeniowych szczodrzeńca zmiennego. Mikroorganizmy zostaną zbadane testami fenotypowymi i genomowymi, co pozwoli na poszerzenie wiedzy o układzie symbiotycznym ryzobia-szczodrzeniec oraz umożliwi identyfikację szczepu/szczepów bakteryjnych, które mogłyby posłużyć do produkcji biopreparatu stymulującego wzrost Chamaecytisus albus. Szczodrzeniec zmienny jest gatunkiem krytycznie zagrożonym i podlega ścisłej ochronie. W Polsce występuje tylko na jednym stanowisku naturalnym, na Lubelszczyźnie, a jego liczebność i zasięg cały czas maleje. Dlatego tak istotne jest poszukiwanie nowych sposobów,  np. biopreparatów, na bazie promujących wzrost roślin szczepów bakteryjnych, mogących zwiększać szanse na utrzymanie tego gatunku w środowisku naturalnym.

 

- Projekt badawczy „Pszczoła miodna Apis mellifera, dzikie zapylacze oraz gawron Corvus frugilegus jako bioindykatory stanu środowiska w okolicach kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.” finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie realizowany od kwietnia do grudnia 2020roku przez grupę badawczą w składzie: dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS, dr Anna Rysiak oraz mgr Magdalena Kunat.

Zaplanowane w projekcie badania dotyczą analizy stanu środowiska w okolicach kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w oparciu o bioindykatory takie jak pszczoła miodna, dzikie zapylacze oraz gawron.

 

- Projekt badawczy „Wpływ ruchu pojazdów i hałasu komunikacyjnego na ptaki krajobrazu rolniczego” finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie realizowany od kwietnia do grudnia 2020 roku przez dr hab. Jarosława Wiącka.

Głównym celem projektu jest określenie czy ruch kołowy oraz emitowany przez pojazdy hałas komunikacyjny wywołuje śmiertelność oraz efekty ilościowe i jakościowe wśród ptaków krajobrazu rolniczego zamieszkujących sąsiedztwo dróg. Szczegółowym celem projektu jest określenie granicznego poziomu hałasu powyżej którego ptaki reagują spadkiem zagęszczeń w związku z emisją hałasu komunikacyjnego przez pojazdy oraz określenie odległości od drogi w jakiej  ptaki reagują na ruch  pojazdów i hałas. Następnym celem jest określenie reakcji ptaków z różnych gildii ekologicznych (pokarmowej, głosowej czy gniazdowej) na ruch pojazdów i emitowany hałas oraz ustalenie indywidualnych preferencji różnych gatunków ptaków do unikania lub przebywania w sąsiedztwie drogi. Uzyskane wyniki pozwolą na zastosowanie środków minimalizujących śmiertelność ptaków na drogach oraz podjęcia działań w zakresie ograniczenia negatywnych skutków hałasu komunikacyjnego na zachowania ptaków.