Gospodarka przestrzenna

Rejestracja od 30 stycznia - link


Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne II stopnia, rekrutacja zimowa

Profil ogólnoakademicki, czas trwania: 3 semestry

Opis kierunku

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy dotyczącej planowania i kształtowania przestrzeni, zdobytych podczas dotychczasowych studiów. Studia ukierunkowane są na pogłębienie wiedzy o zjawiskach społecznych i ekonomicznych w przestrzeni geograficznej oraz na rozszerzenie i udoskonalenie warsztatu planistycznego. Kształcenie uwzględnia mechanizmy i narzędzia planowania stosowane przez polskie podmioty publiczne, a także instrumenty Unii Europejskiej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • struktury przestrzenne gospodarki
 • teoria organizacji i zarządzania
 • podstawy przedsiębiorczości
 • ochrona wartości kulturowych
 • rewitalizacja urbanistyczna
 • zarządzanie środowiskiem
 • adaptacja struktur przestrzennych do zmian klimatycznych
 • kształtowanie i zarządzanie obszarami metropolitarny
 • polityka miejska

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem

Specjalności

Na tym kierunku student może wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • polityka przestrzenna i urbanistyka

Specjalność ukierunkowana jest na poznawanie instrumentów gospodarowania przestrzenią, a w szczególności na kreowanie i przekształcanie środowiska miejskiego.

 • gospodarka regionalna

Specjalność przygotowuje studentów do projektowania rozwoju regionalnego w aspekcie przestrzennym.

Podział na specjalności będzie dokonywany na początku I semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:
 • ma wiedzę na temat prawnych i administracyjnych instrumentów planowania oraz zarządzania przestrzenią,
 • rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne i techniczne uwarunkowania polityki przestrzennej,
 • zna europejskie systemy i narzędzia planowania i wspomagania rozwoju regionalnego,
 • prognozuje i modeluje procesy przestrzenne,
 • przygotowuje ekspertyzy i opinie z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • stosuje technologie i systemy informatyczne stosowane w zarządzaniu przestrzenią.

Co po studiach?

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • jednostkach administracji samorządowej,
 • jednostkach administracji rządowej,
 • innych instytucjach publicznych związanych z gospodarką przestrzenną,
 • instytucjach i organizacjach działających na rzecz wspomagania rozwoju,
 • pracowniach planistycznych i projektowych.

Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Kole Naukowym Planistów
 • Samorządzie Studentów
 • Praktykach zagranicznych w wielu państwach Europy
 • Programach Erasmus+ oraz MOST
 • Przedsięwzięciach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich organizowanych każdego roku przez Wydział
 • Różnych formach współpracy Wydziału z jednostkami administracji publicznej

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej wydziału.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia kierunków:

 • gospodarka przestrzenna,
 • geodezja i kartografia,
 • budownictwo,
 • z zakresu architektury i urbanistyki

postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu).

Rejestracja od 30 stycznia w systemie rekrutacja.umcs.pl

Wymagane dokumenty:

Kandydat na studia II stopnia ma obowiązek, w terminie i formie wskazanymi w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu rekrutacyjnego, uzupełniony i podpisany.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata.
 • Kserokopia indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów; dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS, poświadczona klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata.
 • Jedna fotografia (jak do dowodu osobistego, w rozmiarze 35x45 mm). Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii: zdjęcie ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Ma też być wykonane na jednolitym jasnym tle, odwzorowywać naturalny kolor skóry, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Przyjmowanie dokumentów

Dokumenty można dostarczyć:

 • pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się termin wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej); kopertę należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku;
 • osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (oprócz dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć upoważnienie podpisane przez kandydata).

Miejsce przyjmowania dokumentów:

 • drogą pocztową:
  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
  al. Kraśnicka 2d
  20-718 Lublin
   
 • osobiście:
  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
  al. Kraśnicka 2d
  20-718 Lublin
  w godz. 9:00–14:00

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

www.geografia.umcs.pl

Mapa Miasteczka Akademickiego UMCS