Germanistyka, II stopień

 

Nazwa kierunku

Germanistyka, II stopień

Specjalności

Specjalistyczny język niemiecki

Nauczycielska

Język wykładowy

polski, niemiecki

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Germanistyka II stopnia, studia stacjonarne, jest kierunkiem studiów językowych o profilu ogólnoakademickim posiadającym innowacyjny programu studiów, odpowiadający na potrzeby lubelskiego rynku pracy, szybkiego rozwojowi branży BPO oraz szeregu inwestycji w sferze biurowo-usługowej w regionie, poszukujących pracowników z doskonałą znajomością języka obcego, poszerzaną i pogłębioną o znajomość języka specjalistycznego (prawniczego, ekonomicznego, medycznego), jak również innowacyjny programu studiów kształcenia nauczycieli języka niemieckiego, w tym całościowego kształcenia nauczycieli jedynie na tym poziomie studiów.

Wymiany międzynarodowe
dla studentów

Freie Universität zu Berlin
https://www.fu-berlin.de/ 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Germanistyka uzyskuje stopień magistra. Posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym znajomość niemieckiego języka specjalistycznego m.in. z takich dziedzin jak ekonomia, prawo, medycyna. Ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa i kulturoznawstwa, psycholingwistyki, i glottodydaktyki, oraz pogłębione umiejętności badawcze w tych dyscyplinach,  którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej, w tym w działalności pedagogicznej we wszystkich typach szkół i instytucjach edukacyjnych, niezbędną do kompleksowej realizacji wszelkich zadań zawodowych, samodzielnego diagnozowania, analizowania i interpretowania zdarzeń związanych z realizacją tych zadań, oceny metod i procedur realizacji tych zadań. Zna szeroki zakres współczesnych zjawisk kulturowych, posiada wiedzę i umiejętności na temat procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, w tym w szeroko rozumianej działalności pedagogicznej, posiada podstawową wiedzę o specyfice i metodologii z wybranych zakresów rzeczywistości, opisywanych przez języki specjalistyczne i potrafi ją zastosować w sytuacja profesjonalnych. Absolwent posiada również pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie także nietypowych problemów w obrębie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa i kulturoznawstwa, psycholingwistyki oraz glottodydaktyki.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Germanistyka uzyskuje stopień magistra. Posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Absolwent kierunku Germanistyka II stopnia będzie mógł podejmować pracę m.in. we wszystkich typach szkół; w placówkach edukacyjnych różnego typu np. szkołach językowych; w firmie Concentrix, Yoummday, ABC Work, Dr. SMILE, partnerami kierunku; w innych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych branży BPO, specjalizujących się zarządzaniem relacjami z klientami, w organizacjach pozarządowych, mediach i instytucjach administracji publicznej i in.

Jednostka prowadząca

Katedra Germanistyki UMCS

Opiekun kierunku

dr Beata Kasperowicz-Stążka

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Magdalena Małocha

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Tatsiana Lakhmitskaya

Dodatkowe informacje (linki)

Fanpage Germanistyki na Facebooku:
https://www.facebook.com/germanistykaumcs

Koło Naukowe Germanistów:
www.kng.umcs.pl 

 

Program studiów

Specjalność: Specjalistyczny język niemiecki (od roku akad. 2019/2020):

 

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2020/2021):

* z przygotowaniem pedagogicznym

 * bez przygotowania pedagogicznego

 

Specjalność: Specjalistyczny język niemiecki (od roku akad. 2022/2023):

 

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2022/2023):

* z przygotowaniem pedagogicznym

* bez przygotowania pedagogicznego