Germanistyka, I stopień

 

Nazwa kierunku

Germanistyka, I stopień

Specjalności

Specjalistyczny język niemiecki

Nauczycielska

Język wykładowy

polski, niemiecki

Profil kształcenia

praktyczny

 

Krótki opis kierunku

Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, jest jedynym kierunkiem studiów językowych w Polsce o profilu praktycznym przygotowanym w ścisłej współpracy z lubelskimi pracodawcami i ukierunkowanym na kształcenie osób ze znakomitą znajomością języka niemieckiego, przygotowanych do pracy w instytucjach zajmujących się obsługą biznesową firm niemieckojęzycznych i zarządzaniem relacjami z klientami.

Wymiany międzynarodowe 
dla studentów 

Freie Universität zu Berlin
https://www.fu-berlin.de/ 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Germanistyka posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym, w tym językiem ekonomii i finansów, prawniczym, techniki ze szczególnym uwzględnieniem terminologii w branży IT oraz językiem medycyny, jak również zna i posługuje się językiem potocznym. Posiada wiedzę o języku, literaturze, kulturze państw niemieckiego obszaru językowego i komunikacji interkulturowej. Zna i potrafi wykorzystać w działaniach zawodowych różnorodne strategie i techniki komunikacyjne, wzorce zachowań kulturowych w komunikacji dotyczącej profesjonalnych działań zawodowych i życia codziennego mieszkańców krajów niemieckojęzycznych; zna i potrafi wykorzystać w praktyce słownictwo i ogólne zasady prowadzenia prezentacji, zebrań/posiedzeń, negocjacji, konwersacji w biurze i przez telefon, rozmów kwalifikacyjnych, formułowania listów intencyjnych, umów, tekstów reklamowych; zna i potrafi wykorzystać w pracy zawodowej słownictwo i zasady prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej; posiada umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, korzystania z usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, wykorzystywanych w pracy zawodowej; potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań zawodowych; posiada umiejętność współpracy z innymi podmiotami działalności zawodowej; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych oraz ma przekonanie, że zdobyte umiejętności przygotowują do ich właściwego wykorzystania na rynku pracy.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: Germanistyka uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

W firmie Concentix Lublin, Yoummday, ABC Work, GENPACT, Dr SMILE, oraz w innych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych specjalizujących się w zarządzaniu relacjami z klientami; w instytucjach administracji publicznej lub w sektorze usług, gdzie wymagana jest zaawansowana znajomość języków i kultur; w charakterze tłumacza, pracownika wydawnictw i środków masowego przekazu; w instytucjach kulturalnych zajmujących się współpracą z krajami niemieckojęzycznymi; w zakładach szkoleniowych wymagających znajomości języka obcego.

Jednostka prowadząca

Katedra Germanistyki UMCS

Opiekun kierunku

dr Beata Kasperowicz-Stążka

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Iwona Tsanev

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Tatsiana Lakhmitskaya

 Dodatkowe informacje (linki)

Fanpage Germanistyki na Facebooku:
https://www.facebook.com/germanistykaumcs

Koło Naukowe Germanistów:
www.kng.umcs.pl 

 

Program studiów

Specjalność: Specjalistyczny język niemiecki (od roku akad. 2019/2020):

 

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2020/2021):

 

Specjalność: Specjalistyczny język niemiecki (od roku akad. 2022/2023):

 

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2022/2023):