Geoinformatyka

Rejestracja od 30 stycznia - link


Geoinformatyka, studia stacjonarne II stopnia, rekrutacja zimowa

Profil ogólnoakademicki, czas trwania: 3 semestry

Opis kierunku i program studiów:

Studia służą pogłębieniu kompetencji naukowych i zawodowych w zakresie geoinformatyki. Rozwijają i poszerzają umiejętności sprawnego posługiwania się Systemami Informacji Geograficznej oraz powiązanymi z nimi systemami bazodanowymi i informatycznymi. Główny nacisk położony jest na aplikacyjność narzędzi geoinformatycznych przydatnych w analizach i badaniach problemów geoprzestrzennych z różnych dziedzin – nauk o środowisku, planowania przestrzennego, biznesu itp. Student poznaje narzędzia do tworzenia aplikacji GiS w tym aplikacji korporacyjnych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie, jak:

 • Zaawansowane analizy przestrzenne
 • Nowoczesne technologie pomiarowe w badaniach środowiska
 • Badania środowiska z wykorzystaniem ALS i TLS
 • Cyfrowe przetwarzanie zdjęć satelitarnych
 • Projektowanie i wykorzystanie baz danych przestrzennych
 • Programowanie w środowisku QGIS
 • Narzędzia i metody integracji systemów GIS
 • Analizy środowiska w opracowaniach geoinformatycznych
 • Otwarte oprogramowanie GIS
 • Teledetekcja niskopułapowa (drony)
 • Teledetekcja multi i hiperspekralna
 • Testowanie oprogramowania
 • Pakiety statystyczne
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Podstawy modelowania środowiska

Szczegółowy program studiów 

W ramach studiów nie ma wyodrębnionych specjalności. Student realizuje blok zajęć obligatoryjnych, a następnie poprzez wybór przedmiotów z zestawu zajęć fakultatywnych samodzielnie projektuje swoją ścieżkę kształcenia.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma wiedzę w zakresie metod statystycznych i geostatystycznych służących do analizy procesów zachodzących w środowisku geograficznym.
 • Tworzy i wykorzystuje bazy danych przestrzennych, w badaniach naukowych i pracach wdrożeniowych.Zna funkcjonalność różnych aplikacji GIS (komercyjnych i open source), ich zalety, wady i ograniczenia istotne w realizacji zadań badawczych i aplikacyjnych.
 • Stosuje specjalistyczne, geoinformatyczne metody do analizy i charakterystyki zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni, zwłaszcza w środowisku geograficznym.
 • Pozyskuje, przetwarza, interpretuje i wizualizuje dane przestrzenne dotyczące badanych zagadnień, wykorzystując nowoczesne techniki pomiarowe oraz narzędzia GIS, formułuje na ich podstawie wnioski.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • organach państwowych związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
 • instytucjach państwowych odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie krajowych rejestrów informacji przestrzennej,
 • organach administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności w wydziałach realizujących zadania w oparciu o systemy geoinformatyczne i dane przestrzenne,
 • wojsku, policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach sektora prywatnego (w kraju i za granicą) zajmujących się rozwojem i dystrybucją programów komputerowych z dziedziny GIS i dziedzin pokrewnych,
 • podmiotach gospodarczych (w kraju i za granicą) świadczących wyspecjalizowane usługi bazujące na zaawansowanych rozwiązaniach geoinformatycznych,
 • podmiotach gospodarczych (w kraju i za granicą), których funkcjonowanie opiera się na systemach geoinformatycznych.

Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom wiele możliwości rozwoju osobowego oraz zawodowego:

 • Prężnie działa tu samorząd studentów, skupiający młodzież wszystkich kierunków studiów. Podejmuje wiele inicjatyw na rzecz własnego rozwoju ale również środowiska zewnętrznego.Funkcjonuje pięć różnych kół naukowych (Geografów, Gleboznawców, Turystyki i Rekreacji, Geoinformatyków, Planistów), które pod okiem opiekunów naukowych realizują własne projekty badawcze, edukacyjnie i aplikacyjne.
 • Prace dyplomowe studentów dotyczą istotnych problemów środowiskowych lub społeczno-gospodarczych i często wykonywane są na potrzeby podmiotów zewnętrznych.
 • Studenci poza realizacją programu studiów, mają możliwość uczestnictwa w projektach edukacyjnych, które umożliwiają zdobywanie dodatkowych kompetencji zawodowych, potwierdzonych certyfikatami.
 • Studenci aktywnie pracują w zespole programowym ds. kierunku geoinformatyka oraz w zespole ds. jakości kształcenia. Mają realny wpływ na charakter programu studiów oraz sposób realizacji zajęć.
 • Dość często studenci włączani są w realizację badań naukowych, kameralnych i terenowych, prowadzonych przez swoich nauczycieli akademickich. Uczestniczą w gromadzeniu, przetwarzaniu i analizie danych przestrzennych, wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz ich analizie.
 • Znakomite okoliczności rozwoju stwarza organizacja wydziałowych konferencji, imprez edukacyjnych i popularyzujących wiedzę, takich jak GIS DAY, Drzwi Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień Mokradeł i inne. Studenci uczestniczą w ich przygotowywaniu i prowadzeniu, realizują własne pomysły dydaktyczne, przygotowują materiały promocyjne, nawiązują kontakt z podmiotami zewnętrznymi.
 • Studenci kierunku otrzymują wsparcie w realizacji każdej inicjatywy, która przynosi korzyści im samym albo szerszej społeczności wydziałowej lub środowisku zewnętrznemu.

Dlaczego warto studiować geoinformatykę na wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS?

 • Współpracujemy z prestiżowymi instytucjami, jak: Urząd Miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i ekspertami. Daje to możliwość wdrażania studenckich projektów i nawiązania relacji z przyszłymi pracodawcami.
 • Nasz wydział został wielokrotnie nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia, m.in. Studia z przyszłością oraz wyróżnienia w rankingu szkół wyższych.
 • Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym stosowanym w różnych branżach gospodarki. Udostępniamy to oprogramowanie studentom do domu. Oferujemy elastyczne programy kształcenia dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy i realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz doświadczonych praktyków. Tradycyjne kształcenie wspomagane jest przez system kształcenia zdalnego Wirtualny Kampus.
 • Zapewniamy dobrą atmosferę i wielostronne wsparcie w procesie kształcenia.
 • Przestrzeń naszego wydziału jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności
 • Ponadto zapewniamy udział w:
  • certyfikowanych szkoleniach,
  • programach edukacyjnych i badawczych,
  • projektach wspomagających rozwój osobowy,
  • praktykach u liczących się pracodawców,
  • debatach i forach z uczestnictwem przedstawicieli społeczności lokalnych władz miasta i ekspertów,
  • wymianie międzynarodowej i krajowej w ramach programu MOST i ERASMUS+

Zasady kwalifikacji

• dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z geoinformatyki na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu);

• dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu średnich ocen (w przypadku identycznych średnich ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów wyższych, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu) z
1) oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz
2) oceny z pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia z geoinformatyki; test składa się z 30 pytań i trwa 1 godzinę; za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt; ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:
Liczba punktów 15 i poniżej 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego – w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt.

Rejestracja od 30 stycznia w systemie rekrutacja.umcs.pl

Wymagane dokumenty

Kandydat na studia II stopnia ma obowiązek, w terminie i formie wskazanymi w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu rekrutacyjnego, uzupełniony i podpisany.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata.
 • Kserokopia indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów; dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS, poświadczona klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata.
 • Jedna fotografia (jak do dowodu osobistego, w rozmiarze 35x45 mm). Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii: zdjęcie ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Ma też być wykonane na jednolitym jasnym tle, odwzorowywać naturalny kolor skóry, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Przyjmowanie dokumentów

Dokumenty można dostarczyć:

 • pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się termin wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej); kopertę należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku;
 • osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (oprócz dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć upoważnienie podpisane przez kandydata).

Miejsce przyjmowania dokumentów:

 • drogą pocztową:
  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
  al. Kraśnicka 2d
  20-718 Lublin
   
 • osobiście:
  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
  al. Kraśnicka 2d
  20-718 Lublin
  w godz. 9:00–14:00

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

www.geografia.umcs.pl

Mapa Miasteczka Akademickiego UMCS