Geneza

Pomysł powołania do życia Akademii Przedsiębiorczości UMCS zrodził się na bazie doświadczeń i wymiany wiedzy ze specjalistami zajmującymi się rozwojem przedsiębiorczości akademickiej. W ramach współpracy UMCS z przedstawicielami OECD, liderami projektu HEInnovate, promującego rozwój przedsiębiorczości wśród studentów i pracowników Uniwersytetu, pojawiła się idea opracowania systemowych rozwiązań w zakresie kształcenia i kreowania kompetencji przedsiębiorczych.

Autorzy raportu HEInnovate Country Review Universities, Entrepreneurship and Local Development POLAND 2015-16, bardzo mocno zaakcentowali związek jaki zachodzi pomiędzy ogólnie pojętym systemym szkolnictwa wyższego a zmianami zachodzącymi w jego otoczeniu (np. szybki rozwój techniki i technologii, dynamiczny wzrost innowacyjności, proces globalizacji, etc.). Jedną z najważniejszych koncepcji w odpowiedzi na te wyzwania stało się między innymi opracowanie, zarówno w teorii, jak i praktyce, idei Uniwersytetu Przedsiębiorczości.

Do utworzenia Akademii Przedsiebiorczości UMCS, będącej inicjatywą o charakterze kompleksowym łączącą innowacyjny, multisensoryczny program nauczania z systemem działań wpierających rozwój kompetencji przedsiębiorczych, przyczyniły się także wyniki badań fokusowych przeprowadzonych wśród studentów naszego Uniwersytetu. Badania zostały zrealizowane przez pracowników Biura Karier (obecnie Biuro Rozwoju Kompetencji) w roku akademickim 2015/2016 wśród studentów ostatnich lat studiów I i II stopnia reprezentantujących społeczność studentów 11 wydziałów UMCS. Analiza przeprowadzonych wywiadów jednoznacznie wskazała na niewystarczający poziom wiedzy na temat przedsiębiorczości, przy jednoczesnej chęci uczestnictwa w działaniach mających na celu podniesienie kompetencji w tym zakresie.

Ponadto odwołując się do różnorodnych badań i raportów można stwierdzić, że pracodawcy oczekują od absolwentów szkół wyższych wysokich kompetencji będących syntezą wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz cech osobowych. Według nich podstawowym zadaniem systemu edukacji jest praktyczne przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu oraz zapewnienie im szerokiego profilu umiejętności zawodowych. To, co najczęściej akcentują pracodawcy, to brak doświadczenia i umiejętności praktycznych. Na podobne kwestie zwracali także uwagę studenci biorący udział w wyżej wspomanianym badaniu, wskazując na fakt małej ilości zajęć praktycznych dających im lepsze przygotowanie w momencie wejścia na rynek pracy, nie mówić już o podjęciu decyzji o rozpoczęciu własnej aktywności biznesowej.

Potrzeba rozwiązania w/w problemów wpłynęła na podjęcie decyzji o powołaniu do życia Akademii Przedsiębiorczości UMCS. Za prirytetowy cel projektu uznać należy kreowanie przedsiębiorczości w środowisku akademickim UMCS poprzez kształtowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród studentów, młodych pracowników naukowych oraz absolwentów oraz promocja kultury przedsiębiorczości.