Fundusz Młodych Naukowców (granty, regulamin)

Załącznik do Uchwały nr IX/123/2016 Rady Wydziału Politologii UMCS
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie  przyjęcia zmodyfikowanego tekstu
Regulaminu przyznawania dotacji celowej MNiSW w formie grantów
z funduszu młodych naukowców Wydziału Politologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 Regulamin

przyznawania dotacji celowej MNiSW w formie grantów z funduszu młodych naukowców Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

 1. Celem dotacji w formie grantów jest wspieranie rozwoju młodych naukowców i doktorantów włącznie ze zdobywaniem stopni naukowych. Granty wydziałowe są przeznaczone na wspieranie:
  1. indywidualnej i zbiorowej aktywności naukowej młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS;
  2. aktywności innych pracowników naukowych wymienionego wydziału o ile prowadzone przez nich badania służą rozwojowi młodej kadry naukowej.
 2.  Uzyskanie dofinansowania prowadzonych badań i prezentacji ich wyników w formie grantu wydziałowego z przyznanej Wydziałowi Politologii i Dziennikarstwa UMCS na dany rok kalendarzowy dotacji dla młodych naukowców i doktorantów  wymaga procedury konkursowej. W trybie konkursowym rozpatrywane będą również wnioski na dofinansowanie publikacji naukowej zgłoszonej do planu wydawniczego na rok objęty dofinansowaniem. W pierwszej kolejności finansowane będą monografie autorskie. W miarę możliwości finansowane będą również monografie redagowane. Procedury konkursowej także wymaga dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych. Warunkiem jest złożenie wniosku przed wyjazdem na konferencję.
 3. Do złożenia wniosku uprawniony jest:
  1. nauczyciel akademicki Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, który spełnia wymogi zaliczenia go do młodych naukowców według definicji MNiSW [patrz: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki[1]]
  2. uczestnik studiów doktoranckich bez ograniczeń wiekowych;
  3. inny nauczyciel akademicki pod warunkiem, że prowadzi badania służące rozwojowi młodej kadry naukowej;
  4. zespół nauczycieli akademickich lub doktorantów realizujących zadania badawcze, którzy przygotują wspólny wniosek z zachowaniem warunków określonych w regulaminie.
 4. Wniosek o przyznanie grantu powinien być zaakceptowany przez kierownika danego zakładu, a w przypadku doktorantów także przez promotora/opiekuna naukowego. Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia, w przypadku młodego pracownika opinii kierownika zakładu, a w przypadku doktorantów opinii opiekuna naukowego lub promotora.
 5. Wnioski o granty wydziałowe przyznawane w procedurze konkursowej mogą być składane  trzy razy do roku w terminach: a) do 31 marca, b) 31 maja, c) 15 września. W uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może zebrać się w innych terminach niż te określone w regulaminie. W każdym konkursie wnioskodawca może składać jeden wniosek. Wnioski rozpatrywane są w okresie 2 tygodni od upłynięcia terminu konkursu. Jednakże w przypadku konkursu marcowego warunkiem dotrzymania 2-tygodniowego terminu rozpatrzenia wniosków jest uzyskanie przez Wydział decyzji o wielkości przyznanej dotacji na dany rok kalendarzowy.
 6. W przypadku uczestników studiów doktoranckich grant może być przyznany:
  1. doktorantom, którym Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski,
  2. doktorantom, którym Rada Wydziału zatwierdziła opiekuna naukowego,
  3. doktorantom, którzy za pośrednictwem kierowników zakładów zgłosili Kolegium Dziekańskiemu w celu akceptacji wiodący temat badań na dany rok kalendarzowy.
 7. Dla młodych pracowników naukowo-dydaktycznych wsparcie finansowe wynosi maksymalnie do 10.000 zł brutto.
 8. Dla nauczycieli akademickich nie mających statusu młodych naukowców lub doktorantów, a prowadzących badania służące rozwojowi młodej kadry naukowej, możliwe jest uzyskanie dotacji w formie grantu w wysokości do 10.000 zł. (na dofinansowanie publikacji).
 9. Dla uczestników studiów doktoranckich wsparcie finansowe wynosi:
  1. do 2.000 zł brutto,
  2. w przypadku wniosku badawczego wymagającego kwerendy zagranicznej, wsparcie  finansowe może być wyjątkowo zwiększone o 100%.
 10. Przyznane środki finansowe nie mogą być przeznaczone na:
  1. wynagrodzenie dla pracowników i uczestników studiów doktoranckich,
  2. opłacenie kosztów przyjazdu i pobytu gości krajowych i zagranicznych,
  3. zakup sprzętu dla uczestników studiów doktoranckich.
 11. W przypadku nieudzielenia grantu kandydat może ubiegać się ponownie o dofinansowanie w kolejnej edycji konkursu.
 12. Okres realizacji grantu musi zakończyć się wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym został przyznany. W szczególnych przypadkach zgodę na przedłużenie realizacji musi wyrazić Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.
 13. Wniosek o przyznanie grantu, w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać w sekretariacie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa na formularzach, których wzór jest dołączony do niniejszego regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej Wydziału (www.politologia.pl).
 14. Kandydat może również ubiegać się o przyznanie grantu wydziałowego, jeśli realizuje inne projekty badawcze, z zastrzeżeniem, iż wydatki stanowią odrębne koszty i nie zachodzi podwójne finansowanie.
 15. Wnioski konkursowe rozpatruje Komisja wydziałowa ds. grantów dla młodych naukowców i doktorantów, w skład której wchodzą: członkowie kolegium dziekańskiego Wydziału Politologii oraz jeden przedstawiciel młodych pracowników naukowo-dydaktycznych i jeden uczestnik studiów doktoranckich powołani przez Dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa. Przewodniczącym Komisji jest Dziekan lub upoważniony przez niego Prodziekan. Dziekan, w uzasadnionych przypadkach, może powołać Komisję w innym składzie.
 16. Komisja wydziałowa opiniuje złożone wnioski, sporządza ich listę rankingową, według której decyduje o przyznaniu środków finansowych.
 17. Przy ustalaniu listy rankingowej wniosków Komisja przyznaje liczbę punktów dla poniższych kategorii oceny:
  1. treść merytoryczna wniosku, a przede wszystkim oryginalność/innowacyjność projektu badawczego (0–10 pkt),
  2. wpływ badań na rozwój naukowy wnioskodawcy (0–4 pkt),
  3. dotychczasowy udokumentowany dorobek naukowy wnioskodawcy, najważniejsze publikacje naukowe, czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, staże naukowe i badania prowadzone w kraju i za granicą (0–4 pkt),
  4. spójność finansowa z treścią merytoryczną wniosku/efektywność budżetowa (0–2 pkt).
 18. Z czynności Komisji sporządzany jest pisemny protokół.
 19. Po ukończeniu procedury konkursowej każdy wnioskodawca, w ciągu 7 dni od decyzji Komisji, otrzymuje pisemne zawiadomienie o przyznaniu bądź nieprzyznaniu środków finansowych. W przypadku nie przyznania środków finansowych wnioskodawca może złożyć odwołanie do Dziekana w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.
 20. Wnioskodawca, który otrzymał grant składa w formie elektronicznej i pisemnej sprawozdanie merytoryczno-finansowe na formularzu załączonym do Regulaminu i dostępnym na stronie internetowej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa (www.politologia.pl) w ciągu miesiąca od zakończenia realizacji grantu, z zastrzeżeniem pkt 14.
 21.  Sprawozdanie merytoryczno-finansowe ocenia Komisja wydziałowa ds. grantów wydziałowych dla młodych naukowców i doktorantów, i wnioskuje o przyjęciu lub nieprzyjęciu sprawozdania z grantu. Nieprzyjęcie sprawozdania skutkuje zwrotem całości lub części przydzielonych środków.
 22. Obsługę biurową prac Komisji zapewnia dziekanat Wydziału.
 23. Nadzór finansowy nad realizacją procedury grantowej sprawuje Dziekan, a merytoryczny nadzór Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.
 24. W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Dziekan.
 25. Wnioskodawca może złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji Komisji wydziałowej odwołanie do dziekana. Dziekan może powołać celem rozpatrzenia odwołania odrębną komisję.


[1] Nowe brzmienie pkt 19 w art. 2 weszło w życie w dn. 2.01.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1268).młody naukowiec – osoba prowadząca działalność badawczo- rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat”