Fizyka na szóstkę

Poniższa informacja dotyczy zajęć, których ostatnia zrealizowana do tej pory edycja zakończyła się w kwietniu 2013 r. W roku akademickim 2019/2020 nie planuje się przeprowadzenia nowej edycji zajęć.

Cykl wykładów oraz ćwiczeń doświadczalnych prowadzonych od roku 2006 w IF dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, która jest zainteresowana fizyką. Zajęcia mają pomóc uczniom przygotowującym się do Olimpiady Fizycznej, ale udział w Olimpiadzie nie stanowi warunku uczestnictwa w tych zajęciach. Szczegółowe informacje są dostepne na stronie Instytutu Fizyki www.fizyka.umcs.lublin.pl w częsci Otwarty Instytut.


 2012/2013


Zajęcia (dwudzieste pierwsze z kolei), odbyły się w sobotę 6 kwietnia 2013 r. w godz. 10.00-12.30 w sali F II.

Od stycznia 2012 roku w Instytucie Fizyki UMCS po raz piąty odbywają się zajęcia „Fizyka na szóstkę” dla młodzieży ze szkół średnich (ponadgimnazjalnych). Zajęcia są przeznaczone dla uczniów zainteresowanych fizyką, którzy już sporo wiedzą i chcieliby pogłębić znajomość tej dziedziny wiedzy.

W nawiązaniu do zagadnień znanych ze szkoły (i wymaganych na maturze z tego przedmiotu) będą omawiane różne ciekawe aspekty fizyki. Podstawą zajęć będzie analiza i rozwiązywanie problemów z Olimpiad Fizycznych. Zadania olimpijskie nie są łatwe, ale na ogół są ciekawe i bardzo pouczające. W programie zostaną również uwzględnione pojedyncze doświadczenia ilustrujące wybrane problemy.

Zajęcia mają pomóc uczniom przygotowującym się do udziału w Olimpiadzie Fizycznej, ale nie jest wymagany żaden akces do startu w tym współzawodnictwie.

Zajęcia będą się odbywać w wybrane soboty w godzinach 10.30–13.00 w sali F II (I piętro starego budynku Instytutu Fizyki obok gablotek z doświadczeniami), o ile jakieś ważne względy (np. marcowe wykłady „Spotkania z fizyką”) nie spowodują rozpoczęcia o późniejszej godzinie. Każde spotkanie obejmuje 3 jednostki lekcyjne z dwoma kilkuminutowymi przerwami. Planowanych jest 20 spotkań w trzech rundach:

  • od stycznia do połowy maja 2012 r. (8 spotkań);
  • od końca września do początku grudnia 2012 (5 spotkań);
  • od stycznia do połowy maja 2013 (7 spotkań).

Pierwsze zajęcia zostaną przeprowadzone 14 i 21 stycznia 2012 r. Terminy kolejnych spotkań będą sukcesywnie podawane na początku tego opisu.

W trakcie zajęć są kolejno omawiane następujące tematy (w nawiasach podano liczbę jednostek lekcyjnych przewidzianych na każdy temat):

„Ruch w każdej postaci” (5)
„Prawa ruchu, czyli zasady dynamiki Newtona” (6)
„Zasady zachowania w mechanice” (3)
„Wokół praw Keplera – ruch w centralnym polu grawitacyjnym” (5)
„Układy drgające (choćby w przybliżeniu) harmonicznie” (5)
„O obrotach ciał przeróżnych” (7)
„Termodynamika gazu doskonałego” (5)
„Pole elektryczne ze szczególnym uwzględnieniem prawa Gaussa” (5)
„O obwodach z prądem, sieciach elementów oraz o indukcji elektromagnetycznej” (4)
„Konsekwencje praw odbicia i załamania światła z odrobiną optyki falowej” (7)
„Świat relatywistyczny” (4)
„Fizyka minionego wieku” (4)
Wszystkie spotkania teoretyczne („zadaniowe”) przygotowuje i prowadzi dr Waldemar Berej. Do tej części zajęć nie są wymagane zapisy ani wcześniejsze zgłoszenia. Do uczestników, którzy podadzą swoje adresy e-mailowe, będą regularnie rozsyłane pliki z zestawami zadań oraz różne informacje uzupełniające.

Planowane są również zajęcia doświadczalne, przy czym tutaj liczba miejsc będzie ograniczona i w przypadku dużej liczby zainteresowanych pierwszeństwo będą mieć uczestnicy spotkań teoretycznych. Zajęcia doświadczalne poprowadzi dr Tomasz Pieńkos. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane w odrębnym trybie.

Informacje o zajęciach zostały rozesłane droga elektroniczną do nauczycieli fizyki w szkołach Lublina i regionu lubelskiego i tą drogą przekazane do uczniów. Zapytania dotyczące zajęć proszę wysyłać e-mailem na adres: w.berej@poczta.umcs.lublin.pl

Pragniemy podkreślić, że choć zajęcia są przygotowane z myślą o uczniach, to ich nauczyciele są bardzo mile widzianymi uczestnikami!

Zajęcia „Fizyka na szóstkę” są wspierane finansowo przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego.