Fizyka, Fizyka techniczna


 Fizyka techniczna - studia inżynierskie


Studia na kierunku "Fizyka techniczna" trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera fizyki technicznej w zakresie jednej z dwu specjalności "Fizyka medyczna" lub "Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe".

Zajęcia na 1 roku studiów są jednakowe dla obydwu specjalności, wybór następuje po 1 roku (zajęcia specjalistyczne zaznaczono w siatkach kolorem zielonym).

Uchwała Senatu UMCS w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów "Fizyka techniczna"

Specjalności:

Syllabus

Kwalifikacje absolwenta 

Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego możliwe stało się dodatkowe wzbogacenie oferty edukacyjnej, tak by jeszcze lepiej odpowiadała potrzebom studentów i przygotowała ich do wejścia na rynek pracy.

Studenci kierunku fizyka techniczna naboru 2011/2012 oraz naboru 2012/2013 objęci zostali przez cały okres studiów unikalnym programem dzięki któremu studenci mogą:

1. uzyskać dodatkowe stypendium (nawet do 1000 zł miesięcznie)

Dla studentów naboru 2012/2013 stypendia przyznawane po I semestrze na podstawie wyników z sesji.

2. brać udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki, fizyki (w tym indywidualna opieka nad studentem dla najsłabszych studentów)

3. uczestniczyć w dodatkowych zajęciach i spotkaniach z wybitnymi naukowcami i specjalistami z przedsiębiorstw

4. uczestniczyć w spotkaniach z przyszłymi pracodawcami

5. odbywać dodatkowe praktyki u potencjalnych pracodawców

6. uczestniczyć w płatnych stażach krajowych i zagranicznych

7. korzystać z bezpłatnych materiałów dydaktycznych do zajęć na specjalnościach

Wsparcie jest realizowane w ramach projektu „Studia zamawiane na UMCS-nowy kierunek fizyka techniczna” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

STRONA PROJEKTU

INFORMACJE O REKRUTACJI

REJESTRACJA KANDYDATÓW


Fizyka


Na kierunku studiów fizyka prowadzone są:

 • 3-letnie studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)
 • 2-letnie studia stacjonarne II stopnia
 • 2-letnie magisterskie studia stacjonarne uzupełniające (II stopnia)
 • 3-semestralne studia podyplomowe
 • 4-letnie studia doktoranckie stacjonarne i zaoczne.
Trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) kończące się uzyskaniem tytułu licencjata (z możliwością dwuletniej kontynuacji na studiach uzupełniających II stopnia) oferują następujące specjalności:
 • fizyka teoretyczna i astrofizyka
 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
 • biofizyka molekularna i medyczna
 • fizyka doświadczalna
Po pierwszym roku studiów według jednolitego planu studenci dokonują wyboru specjalności, którą uzyskują wraz z tytułem licencjata po trzech latach studiów. Liczba miejsc na poszczególnych specjalnościach jest ograniczona. Pierwszeństwo wyboru specjalności mają studenci o najwyższej średniej z przedmiotów kończących się egzaminami.

Na dwuletnich studiach II stopnia mogą kontynuować naukę absolwenci studiów licencjackich jedno- lub dwukierunkowych (nauczycielskich), którzy zamierzają uzyskać pełne wykształcenie wyższe i tytuł magistra fizyki o specjalności:
 • współczesna fizyka stosowana
 • fizyka teoretyczna
Wraz z dyplomem licencjata lub magistra można uzyskać uprawnienia do nauczania fizyki. Otrzymuje się je po zaliczeniu dodatkowo odpowiednich przedmiotów pedagogicznych, metodyki nauczania i praktyk pedagogicznych. Pełne wykształcenie pedagogiczne odpowiadające studiom licencjackim daje uprawnienia pedagogiczne do nauczania fizyki w gimnazjum. Dodatkowe wykształcenie pedagogiczne na studiach II stopnia daje uprawnienia do nauczania fizyki w liceum.
 
Blok przedmiotów pedagogicznych - zasady zaliczania i rozporządzenie MENiS
 
Wraz z ukończeniem studiów można uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (liceum). Uprawnienia pedagogiczne można uzyskać na dwa sposoby: 
 • odbywając studia o specjalności nauczycielskiej (zazwyczaj dwukierunkowe, np. matematyka z informatyką); studia I stopnia (licencjackie) o specjalności nauczycielskiej umożliwiają uzyskanie uprawnień do nauczania w szkole podstawowej i w gimnazjum, zaś studia II stopnia - do nauczania w szkole średniej (liceum); przedmioty pedagogiczne stanowią część planu studiów i uczestnictwo w nich jest bezpłatne,
 • odbywając studia bez specjalności nauczycielskiej (jak większość kierunków studiów) i uzupełniając je dodatkowo zaliczanymi przedmiotami (pedagogika, psychologia, metodyka nauczania, praktyki pedagogiczne); zajęcia z tych przedmiotów są wówczas odpłatne.
Wymogi jakie należy spełnić by uzyskać uprawnienia pedagogiczne określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku (głównie cz. IV, V i VI). 

Studia podyplomowe przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli fizyki pracujących w szkolnictwie średnim i podstawowym. Instytut Fizyki prowadzi studia podyplomowe fizyka oraz fizyka z informatyką. Ukończenie tych studiów daje uprawnienia do ubiegania się o kolejne awanse w zawodzie nauczyciela. Więcej informacji o studiach podyplomowych można znależć na stronie UMCS.

Studia doktoranckie trwają cztery lata. Polegają przede wszystkim na prowadzeniu badań naukowych we współpracy z kadrą naukową Instytutu Fizyki jak i zagranicznych jednostek współpracujących, oraz stwarzają możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora fizyki. Istnieje możliwość otrzymania stypendium doktoranckiego. W czasie studiów doktoranci mają również obowiązek zaliczenia przeznaczonych dla nich wykładów oraz sami prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach I stopnia. Absolwenci studiów doktoranckich mają wysokie kwalifikacje i uzyskują uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy. Część z nich wybiera dalszą karierę naukową w ośrodkach krajowych lub zagranicznych.
 

Studia fizyczne - wykaz przedmiotów 


 

FizykaPhysics
Podstawy fizyki Fundamentals of Physics
Algebra z geometrią Algebra and Geometry
Analiza matematyczna I Mathematical Analysis I
Analiza matematyczna II Mathematical Analysis II
Repetytorium z matematyki Refresher Course in Mathematics
Język angielski English
Wychowanie fizyczne Physical Education
Pracownia fizyczna I Physical Laboratory I
Podstawy użytkowania komputerów Computer Basics
Statystyczne metody opracowywania wyników pomiarów Statistical Methods in Measurement Analysis
Metody matematyczne fizyki Mathematical Methods in Physics
Mechanika teoretyczna Theoretical Mechanics
Elementy programowania komputerów Elements of Computer Programming
Mechanika kwantowa I Quantum Mechanics I
Elektronika Electronics
Pracownia elektroniki Electronics Laboratory
Metody obliczeniowe fizyki Computational Methods in Physics
Systematyczny kurs programowania Systematic Programming Course
Wstęp do fizyki atomowej Introduction to Atomic Physics
Fizyka statystyczna Statistical Physics
Kultura języka Proper Language Standards
Historia regionu Local History
Mechanika kwantowa II Quantum Mechanics II
Pracownia fizyczna II Physical Laboratory II
Wstęp do zastosowań metod numerycznych w fizyce Introduction to the Application of Numerical Methods in Physics
Wstęp do fizyki jądra atomowego Introduction to Nuclear Physics
Wstęp do fizyki cząstek elementarnych Introduction to Elementary Particle Physics
Wstęp do fizyki fazy skondensowanej Introduction to Condensed Matter Physics
Elektrodynamika Electrodynamics
Laboratorium specjalistyczne Laboratory for Special Topics
Wykład specjalistyczny Special Topics
Seminarium Seminar
Wybrane problemy programowania Selected Programming Problems
Chemia ogólna General Chemistry
Metodologia i historia fizyki Methodology and History of Physics
Filozofia Philosophy
Budowa cząsteczek Structure of Molecules
Pracownia magisterska Master Thesis Laboratory
Geofizyka Geophysics
Biofizyka Biophysics
Fizyka teoretyczna Theoretical Physics
Metody komputerowe w fizyce Computer Methods in Physics
Budowa komputerów Computer Structure
Budowa sieci komputerowych Computer Network Structure
Pracownia komputerowa Computer Laboratory
Wykład monograficzny Monographic Lecture
Astrofizyka Astrophysics
Astronomia i kosmologia współczesna Astronomy and Contemporary Cosmology
Teoria ciała stałego Solid State Theory
Mechanika kwantowa III Quantum Mechanics III
Teoria jądra atomowego Theory of Atomic Nucleus
Teoria pola i cząstek elementarnych Theory of Fields and Elementary Particles
Psychologia Psychology
Pedagogika Education
Praktyka pedagogiczna śródroczna Mid-year Teaching Practicum
Dydaktyka fizyki i astronomii Physics and Astronomy Education
Emisja głosu Voice Training
Elementy ekologii Elements of Ecology
Praktyka pedagogiczna ciągła (4 tygodnie) Continous Teaching Practicum (4 weeks)
Pierwsza pomoc w wypadkach Emergency First Aid
Wybrane zagadnienia BHP Selected Aspects of Health and Safety Regulations