Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kontakt:

Jesteśmy na Facebooku:

Jak zostać studentem? Rekrutacja krok po kroku.


 Studia I stopnia

 • licencjat 3-letni, profil ogólnouniwersytecki

Zapraszamy też osoby pracujące – plan zajęć i oferta Indywidualnej Organizacji Studiów umożliwi pogodzenie studiów i pracy.

Studia filozoficzne pierwszego stopnia zapewniają uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu propedeutyki filozofii, filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, filozofii polskiej oraz logiki, psychologii i socjologii. Ponad 30 % punktów ECTS stanowią przedmioty do wyboru (prowadzone także w językach obcych), dzięki czemu program studiów można dostosować do indywidualnych zainteresowań. Naszym studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST). Studia trwają trzy lata, kończą się obroną pracy licencjackiej i nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci objęci są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Doradztwo filozoficzne i coaching, Doradztwo etyczne w biznesie, Etyka, Epistemologia, Estetyka, Filozofia człowieka, Filozofia religii, Filozofia umysłu, Język chiński (mandaryński), Język starożytny, Komunikacja i media w społeczeństwie informacyjnym, Logika pragmatyczna, Ontologia, Psychologia, Racjonalność ekspercka i procesy decyzyjne, Retoryka i negocjacje, Socjologia, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Wprowadzenie do nauk o organizacji i zarządzaniu.

Szczegółowe programy studiów znajdują się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/filozofia,804.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Filozofia teoretyczna

Filozofia teoretyczna to specjalność, która pozwala zdobyć określone sprawności intelektualne: logicznego myślenia, krytycyzmu, analizy i rozwiązywania problemów, prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji oraz jasnego i wyraźnego formułowania myśli. Studia filozoficzne nie kształcą specjalistów w wąskiej dziedzinie, lecz poszerzają horyzonty umysłowe i służą budowaniu racjonalnego obrazu świata.

Doradztwo i komunikacja w biznesie

Doradztwo i komunikacja w biznesie to nowatorska specjalność o charakterze doradczo-trenerskim, która odpowiada na potrzeby i oczekiwania rynku pracy na wykształconą kadrę posiadającą określone umiejętności oraz kompetencje organizacyjne i społeczne. Program kształcenia umożliwia połączenie wiedzy ogólnej ze specjalistyczną i praktyczną, połączenie wiedzy i umiejętności trenerskich z nauką o zarządzaniu i organizacji, a także połączenie wiedzy historyczno-filozoficznej, etycznej, logiczno-erystycznej ze współczesną wiedzą z zakresu komunikacji, mediów i nowoczesnych technik zarządzania. W programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu doradztwa, komunikacji społecznej oraz nauk o organizacji i zarządzaniu, atrakcyjne praktyki oraz udział w treningach z doświadczonymi trenerami i coachami.

Kultury azjatyckie

Kultury azjatyckie to nowa specjalność, która pozwala zdobyć uporządkowaną wiedzę na temat kultury chińskiej, kultury indyjskiej i kultury islamskiej. W programie kształcenia nacisk jest położony na filozoficzne i religijne podstawy tych kultur. Studenci poznają również filozoficzną tradycję Zachodu. Do programu studiów włączono lektorat języka chińskiego oraz translatorium tekstów chińskich. Absolwent posiada umiejętność posługiwania się językiem chińskim na poziomie podstawowym.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Specjalność może być uruchomiona przy minimalnej liczbie 20 studentów. Jeżeli liczba studentów jest zbyt mała do uruchomienia więcej niż jednej specjalności, wówczas uruchamiana jest specjalność filozofia teoretyczna.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów:

 • Absolwent posiada określone sprawności intelektualne: podstawową umiejętność formułowania, analizy i rozwiązywania problemów, planowania i organizacji pracy, współpracy w zespole, prowadzenia dyskusji, logicznego rozumowania. Wykazuje się kreatywnością, jest komunikatywny, otwarty na nowe idee a zarazem krytyczny. Studia filozoficzne służą poszerzeniu horyzontów intelektualnych i budowaniu racjonalnego obrazu świata. Ułatwiają odnalezienie się na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się runku pracy i przygotowują do pełnienia rozmaitych ról społecznych.

Ponadto:

 • Absolwent specjalności filozofia teoretyczna poza ogólną wiedzą filozoficzną dysponuje wiedzą szczegółową w zakresie ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii umysłu, filozofii człowieka i filozofii religii.
 • Absolwent specjalności doradztwo i komunikacja w biznesie zdobywa umiejętności pracy nad sobą i sposobami komunikowania się oraz negocjowania z innymi, które są niezbędne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie i szeroko pojętym biznesie oraz wiedzę na temat współczesnych metod zarządzania organizacjami i przywództwa. Praktyczne kompetencje są podbudowane solidną wiedzą teoretyczno-historyczną, psychologiczno-kulturową i naukowo-logiczną oraz wrażliwością na etyczne i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka.
 • Absolwent specjalności kultury azjatyckie posiada kompetencje, które czynią go pożądanym pracownikiem w tych sektorach gospodarki, administracji publicznej i życia kulturalnego, w których zachodzą kontakty z przedstawicielami kultur azjatyckich (szczególnie jeśli kwalifikacje absolwenta zostaną poszerzone w ramach studiów drugiego stopnia lub odpowiednich szkoleń zawodowych). Szczególnie obiecujące wydają się perspektywy zatrudnienia w turystyce, sektorze handlu zagranicznego, administracji publicznej (praca z uchodźcami i imigrantami), środkach masowego przekazu oraz instytucjach kultury.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w: branży publicznych relacji i kontaktów z otoczeniem (Public Relations), pracownik w działach personalnych i zarządzania kadrami (Human Resources), specjalista ds. rekrutacji, wdrożenia, oceniania efektów pracy, szkolenia pracowników, trener komunikacji interpersonalnej, coach rozwoju, doradca etyki biznesu, pracownik w instytucjach społecznych, specjalista do spraw kultury firmy, rzecznik, opiniodawca etyczny dla firm, mediator i negocjator, trener autoprezentacji i operatywności, koordynator projektów interdyscyplinarnych, pracownik w wydziałach strategii i koordynacji rozwoju lub promocji miasta, nauczyciel etyki i filozofii (po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie filozofii lub innej dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych.

Możliwości rozwoju

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w ramach kierunku filozofia - stacjonarne pierwszego stopnia oferuje studentom:

 • wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST),
 • udział w atrakcyjnych praktykach i treningach z doświadczonymi trenerami oraz coachami,
 • przynależność do studenckich kół naukowych, m.in.: Koła Tańczących Filozofów, Koła Naukowego Estetyków, Koła naukowego Doradztwo i komunikacja w biznesie Koła Naukowego Badania Religii UMCS,
 • pracę i rozwój w ramach Samorządu Studentów WFiS UMCS.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronach internetowych:

http://filozofia.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/filozofia.umcs


Studia II stopnia

 • 2-letnie, magisterskie, profil ogólnoakademicki

Studia filozoficzne drugiego stopnia zapewniają pogłębioną wiedzę w zakresie filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii sztuki, retoryki, kosmologii filozoficznej, teorii języka i komunikacji, współczesnych koncepcji świadomości, współczesnych teorii działania, aksjologii, filozofii Wschodu, kultury ponowoczesnej, współczesnej myśli religijnej i ateistycznej. Ponad 30 % punktów ECTS stanowią przedmioty do wyboru (prowadzone także w językach obcych), dzięki czemu program studiów można dostosować do indywidualnych zainteresowań. Indywidualizację programu kształcenia ma zapewnić system proseminariów i zajęć fakultatywnych, które umożliwiają studentom kształcenie zgodne z ich zainteresowaniami. Zaletą proseminariów jest to, że mogą być prowadzone w bardzo małych grupach. Student wybiera 6 przedmiotów z dołączonej do planu listy 15. proseminariów. Wymiar godzin z nowożytnego języka obcego i translatorium tekstów filozoficznych ma sprostać potrzebie komunikacji we współczesnym świecie. Naszym studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST). Studia filozoficzne drugiego stopnia trwają dwa lata, kończą się obroną pracy magisterskiej i nadaniem tytułu zawodowego magistra. Przeznaczone są zarówno dla absolwentów studiów filozoficznych pierwszego stopnia, jak i dla absolwentów innych studiów pierwszego stopnia. Studenci objęci są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Filozofia sztuki, Filozofia społeczna, Filozofia nauk humanistycznych, Kosmologia filozoficzna, Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej, Retoryka, Teorie języka i komunikacji, Współczesne teorie działania.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/filozofia,804.htm

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów:

 • Absolwent posiada określone sprawności intelektualne: pogłębioną umiejętność formułowania, analizy i twórczego rozwiązywania problemów, planowania i organizacji pracy, współpracy w zespole, prowadzenia dyskusji, logicznego rozumowania. Wykazuje się niezależnością myślenia, potrafi formułować i uzasadniać własne stanowisko. Jest komunikatywny, otwarty na nowe idee a zarazem krytyczny. Studia filozoficzne służą poszerzeniu horyzontów intelektualnych i budowaniu racjonalnego obrazu świata. Ułatwiają odnalezienie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i przygotowują do pełnienia rozmaitych ról społecznych.
 • Specyfika i nowatorski charakter programu studiów polega na ukierunkowaniu programu na filozoficzne problemy współczesności, maksymalnym umożliwieniu studentom dokonywania wyborów w ramach programu kształcenia, a także przygotowaniu od pierwszego roku studiów absolwentów do pełnienia rozmaitych ról społecznych bez popadania w wąską specjalizację, co umożliwi absolwentowi odnalezienie się na współczesnym rynku pracy. Celem studiów nie jest wykształcenie specjalisty, ale wykształcenie światłego obywatela o szerokich horyzontach umysłowych, który docenia doniosłość i piękno idei uczenia się przez całe życie. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności i kompetencje społeczne przygotowują studentów do samodzielnego poszukiwania informacji i współpracy z innymi.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w: branży publicznych relacji i kontaktów z otoczeniem (Public Relations), pracownik w działach personalnych i zarządzania kadrami (Human Resources), pracownik w instytucjach społecznych, specjalista do spraw kultury firmy, rzecznik, opiniodawca etyczny dla firm, mediator i negocjator, pracownik w wydziałach strategii i koordynacji rozwoju lub promocji miasta, nauczyciel filozofii i etyki (pod warunkiem uzyskania uprawnień nauczycielskich). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie filozofii lub innej dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych

Możliwości rozwoju

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w ramach kierunku filozofia - stacjonarne drugiego stopnia oferuje studentom:

 • wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST),
 • udział w atrakcyjnych praktykach i treningach z doświadczonymi trenerami oraz coachami,
 • przynależność do studenckich kół naukowych, m.in.: Koła Tańczących Filozofów, Koła Naukowego Estetyków, Koła naukowego Doradztwo i komunikacja w biznesie Koła Naukowego Badania Religii UMCS,
 • pracę i rozwój w ramach Samorządu Studentów WFiS UMCS.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronach internetowych:

http://filozofia.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/filozofia.umcs