Dodatkowa rekrutacja (do wyczerpania limitu miejsc):

Filozofia - stacjonarne pierwszego stopnia - dodatkowa rekrutacja

- studia I stopnia (profil ogólnoakademicki)
- studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Dlaczego filozofia?

 • filozofia uczy dyscypliny logicznej, samodzielnego i krytycznego myślenia
 • uczy precyzyjności wypowiedzi
 • pozwala zrozumieć siebie i świat
 • uczy otwartości, uodparnia na manipulację
 • ułatwia dostosowanie się do zmian współczesnego rynku pracy

Uzyskasz umiejętności i kompetencje

 • doradczo-trenerskie połączone z nauką o zarządzaniu i organizacji
 • prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji
 • logicznego myślenia, krytycyzmu, analizy rozwiązywania problemów
 • jasnego i wyraźnego formułowania myśli

Co po studiach?

Wbrew obiegowym opiniom z wykształceniem filozoficznym można znaleźć pracę w wielu miejscach. Zdolności analityczne, krytycznej oceny czy spojrzenia na problem z różnych perspektyw są bardzo cenione w wielu branżach i dużych, międzynarodowych firmach. Po tych studiach można pracować np. w sektorach publicznych relacji i kontaktów z otoczeniem (public relations), działach personalnych i zarządzania kadrami (human resources). Można też znaleźć zatrudnienie jako specjalista ds. rekrutacji, wdrożenia, oceniania efektów pracy i szkolenia pracowników, ale także w instytucjach społecznych, w działach promocji, strategii i rozwoju miasta lub prywatnych firm. Zdobyta wiedza przyda się także przy koordynacji różnych projektów interdyscyplinarnych. Po uzyskaniu uprawień nauczycielskich, można też uczyć etyki i filozofii. Absolwenci mogą poszerzać o pogłębiać swoją wiedzę na studiach II stopnia, zarówno na kierunku filozofia, jak i na innym pokrewnym kierunku.

Możliwości w trakcie studiów

 • programy wymiany studenckiej, zarówno krajowe (MOST), jak i zagraniczne (Erasmus+)
 • rozwój zainteresowań w studenckich kołach naukowych (m.in. Koło Estetyków, Badania Religii, Kognitywistyki czy KreaTyVni)
 • udział w spotkaniach dyskusyjnych („Kinozofia”)
 • praca i rozwój w ramach Samorządu Studentów
 • udział studentów w badaniach naukowych, projektach europejskich i konferencjach
 • spotkania z przedstawicielami biznesu
 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych
 • warsztaty i szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne
 • wydarzenia organizowane przez Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka oraz Inkubator Medialny
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (Centrum Spotkania Kultur, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry czy Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus”)

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studi&oacutew, są zamieszczone na stronach internetowych:

filozofia.umcs.lublin.pl

facebook.com/filozofia.umcs

Filozofia - stacjonarne pierwszego stopnia

Filozofia - stacjonarne drugiego stopnia