Ewaluacja w pigułce

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

  • w ocenie parametrycznej Uczelni liczą się publikacje każdego autora
  • każdy autor powinien wypełnić 4 sloty
  • nie warto publikować artykułów za mniej niż 40 pkt lub rozdziałów w monografiach poziom I (20 punktów)
  • dla artykułów 100-200 pkt lub monografii poziom II liczba autorów spoza dyscypliny nie wpływa na liczbę punktów publikacji i wartość slota
  • artykuł naukowy powinien: być publikacją recenzowaną, omawiać zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, musi zawierać bibliografię, przypisy lub inny właściwy dla danej dyscypliny aparat naukowy
  • artykułem naukowym nie jest: list, edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, errata, nota redakcyjna
  • monografia naukowa powinna: być publikacją recenzowaną, omawiać zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, musi zawierać bibliografię, przypisy lub inny właściwy dla danej dyscypliny aparat naukowy

NAJLEPIEJ PUBLIKOWAĆ:

  • artykuły za 100, 140, 200 pkt,  lub monografie (wydawca poziom II), gdy ich autorzy złożyli oświadczenia w różnych dyscyplinach UMCS
  • artykuły za co najmniej 70 pkt lub monografie autorskie (poziom I), gdy wszyscy autorzy złożyli oświadczenie w tej samej dyscyplinie i nie ma autorów spoza tej dyscypliny

 GDZIE PUBLIKOWAĆ:

 Jak wybrać czasopismo, w którym warto opublikować artykuł?

 W jakim wydawnictwie warto opublikować książkę?

 O czym trzeba pamiętać: 

( Najnowsze zmiany:  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (dziennikustaw.gov.pl))

W przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych całkowitą wartość punktową:

1) monografii naukowej wynoszącą:

a) 200 pkt, zwiększa się o 50%,

b) 80 pkt, zwiększa się o 50%;

2) redakcji naukowej monografii naukowej wynoszącą

a) 100 pkt, zwiększa się o 50%

b) 20 pkt, zwiększa się o 100%

c) 5 pkt, zwiększa się o 100%

3) rozdziału w monografii naukowej wynoszącą:

a) 50 pkt, zwiększa się o 50%

Całkowita wartość punktowa:

a)  monografii naukowej, wydanej przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, która uzyskała pozytywny wynik oceny eksperckiej (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej) wynosi 120 pkt

b)  redakcji naukowej monografii naukowej, wydanej przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, która uzyskała pozytywny wynik oceny eksperckiej (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej), oraz rozdziału w takiej monografii wynosi 20 pkt

W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. liczbę punktów przyznawanych za monografie naukowe opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018, rozdziały w tych monografiach i redakcję naukową tych monografii ustala się zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez ministra w 2019 r.

Za artykuł naukowy opublikowany w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej punkty ustala się zgodnie z wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra w 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001352

zmiany dotyczą:

- artyk. recenzyjnych dla których całkowita i przeliczeniowa wartość punktowa ustalona zgodnie z przepisami §12 i 13 (z wykazy czasopism i spoza wykazu czasopism naukowych) - wynosi 50% wartości punktowej
- monogr. naukowej, rozdziału w monogr. i redakcji naukowej monogr., o której mowa w §10 ust.2 pkt 1 (przekład) –wynosi 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami §12 i 13
- monogr. naukowej, rozdziału w monogr. i redakcji naukowej monogr., o której mowa w §10 ust.2 pkt 2 (edycja naukowa tekstów żródłowych) - wynosi 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami §12 i 13

Uwaga

W przypadku gdy monografia powstała w wyniku realizacji projektu badawczego finansowanego:
a) przez Narodowe Centrum Nauki
b) przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
c) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
d) w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu – 100% tej wartości

- artyk. 2017-2018 – „całkowita wartość punktowa artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie z 2017 r. oraz:

a) nieujętym w latach 2017 i 2018 w bazach:
– Scopus,
– Science Citation Index Expanded,
 – Social Sciences Citation Index, –
Arts & Humanities Citation Index, –
Emerging Sources Citation Index

albo

b) ujętym w latach 2017 i 2018 w bazie Scopus – jeżeli czasopismo to nie posiadało statusu czasopisma aktywnego – wynosi 1 pkt;”

Więcej informacji w załączonym pliku lub na stronie https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja oraz w nannowszym rozoprządzeniu: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

lub na stronie : https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/wyliczenia-punktacji/