Erasmus-Mobilność edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego

W styczniu 2016 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus przyjęła raport końcowy z wykonania umowy projektu Erasmus+ mobilność edukacyjna za rok akademicki 2014/2015.
Na podstawie zawartych porozumień o wymianie w ramach programu Erasmus zrealizowano 158 wyjazdów studentów UMCS na studia czasowe (semestralne lub roczne) w uczelniach zagranicznych, 48 wyjazdów studentów i absolwentów na kilkumiesięczne praktyki zawodowe w ośrodkach zagranicznych, 31 wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć na uczelniach zagranicznych oraz 5 wyjazdów innych proacowników w celach szkoleniowych.
W ramach wymian przyjechało na studia czasowe (semestralne lub roczne) do UMCS 79 studentów z uczelni zagranicznych, najwięcej z Turcji, Hiszpanii, Grecji, Francji, Włoch oraz kilkunastu wykładowców z różnych dziedzin nauki.
Tytuł projektu/nr umowy:
Projekt programu Erasmus+ w ramach działania Erasmus - Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego
Źródło finansowania:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Agencja Narodowa Programu Erasmus+.
Współfinansowanie ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy finansowej nr 2014-1-PL01-KA103-000072.
Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Wartość projektu: 384 999 Euro
Termin realizacji: 01.06.2014-30.09.2015

Program wymian studenckich Erasmus był dodatkowo wspierany finansowo ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej". Sfinansowano wyjazdy 52 studentów UMCS.
Tytuł projektu/nr umowy: 2014-1-POWER-HE-000072
Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)
Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Wartość projektu: 642 424 zł
Termin realizacji: 01.07.2014-31.10.2015