PROGRAM ERASMUS+ REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA ZAGRANICZNE W ROKU AKAD. 2018/19 – sem. letni

PROGRAM ERASMUS+         

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA ZAGRANICZNE W ROKU AKAD. 2018/19 – sem. letni

 

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) studenci Instytutu Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznymmają możliwość odbycia części swoich studiów w II semestrze roku akademickiego 2018/19 w niżej wymienionych uczelniach zagranicznych:

 

L.p

Nazwa uczelni, kraj

Kierunek/ specjalizacja

adres internetowy

Liczba miejsc (stopień studiów)

Minimalny poziom znajomości jęz. obcego

okres studiów

1.

UNIVERZITA HRADEC KRALOVE, Czechy

Sztuki piękne

 

www.uhk.cz

2 os. – I i II st

 

wybrane przedmioty angielski B1 lub

semestr

2.

NATIONAL ACADEMY OF ART, Bułgaria

Sztuki piękne

http://www.nha.bg

1 os. – I, II, III st.

bułgarski B1/ wybrane przedmioty angielski B1

semestr

3.

VILNIUS ACADEMY OF ARTS, Litwa

Sztuki piękne

http://www.vda.lt/en/

2 os – I i II st.

wybrane przedmioty angielski B2 lub litewski

semestr

4.

MATEJ BEL UNIVERSITY BANSKA BYSTRICA

Sztuki piękne

www.pdf.umb.sk

2 os – I i II st.

B1+

semestr

 

Każdy student ubiegający się o wyjazd na częściowe studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ma obowiązek zapoznania się z Zasadami realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna na UMCS (www.umcs.pl    zakładka: Student  Wymiana międzynarodowa i krajowa   ERASMUS   Wyjazdy na studia częściowe).

 

Uczestnicy Programu nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i inne koszty podczas studiów za granicą (informacja o programie: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/

Zakwalifikowani studenci otrzymają wsparcie indywidualne Komisji Europejskiej, które ma na celu pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą i jest tylko dofinansowaniem w wysokości 400, 450 lub 500 euro na miesiąc studiów za granicą w zależności od kraju docelowego.

Studenci wyjeżdżający na studia za granicę w ramach Programu Erasmus+, którzy nabędą prawo do otrzymywania dodatku socjalnego według zasad obowiązujących na UMCS otrzymają całość wsparcia indywidualnego z budżetu Programu PO WER w wysokości 2587 PLN, 2803 PLN, 3019 PLN w zależności od kraju docelowego na każdy miesiąc zaakceptowanego przez uczelnię pobytu za granicą, w którym prawo to będzie przysługiwać.

Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się za pośrednictwem Biura Programu Erasmus UMCS o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+ Mobilność Edukacyjna/ PO WER. W takim przypadku całość dofinansowania będzie również pokrywana z Programu PO WER w PLN.

 

Warunki dla kandydatów:

 1. Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS bez względu na obywatelstwo,
 2. W okresie studiów za granicą, studenci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowani,
 3. Kandydaci powinni mieć średnią minimum:4.0 za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów. Studenci I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów,
 4. Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język, w którym będą odbywali studia na uczelni przyjmującej,
 5. Kandydaci muszą spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w ww. Zasadach realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia  i na stronach: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/. Zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ uprawnione są wyjazdy od II roku studiów I stopnia. Możliwy jest udział w programie studentów, którzy wcześniej korzystali z wyjazdów w ramach Programu LLP/Erasmus (patrz punkt 4 ww. Zasad realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia).

 

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Wydziałowej lub Instytutowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 • list motywacyjny, uwzględniający nazwę uczelni, w której kandydat chciałby odbywać studia (I wybór, ewentualnie II wybór), planowany termin odbycia studiów, wykaz przedmiotów, jakie chciałby zrealizować na uczelni przyjmującej (oraz jeśli dotyczy informacje o posiadaniu prawa do stypendium socjalnego na UMCS w semestrze bieżącym),
 • zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów wydane przez dziekanat (studenci – kandydaci z  I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów),
 • zaświadczenie o znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS), niewymagane dla studentów filologii obcych. Znajomość właściwego języka obcego studentów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym,
 • portfolio prac artystycznych i/lub projektowych (obejmujące prace powstałe na zajęciach) złożone w formie elektronicznej  - na płycie lub pen-drive (do zwrotu).

 

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmie przyjmująca uczelnia zagraniczna, do której student zostanie zakwalifikowany przez UMCS.

 

Procedura odwoławcza:

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Podania należy kierować do Dziekana Wydziału.

 

Dokumenty proszę składać do:

Dziekanatu Wydziału Artystycznego,  pokój 107, do dnia 5.11.2018 r.

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się  w dniu 6. 11.2018 r. godz. 10.00  w  pokoju  nr 108

 

Szczegółowych informacji udzielić może Koordynator Wydziałowy:

dr hab. Agnieszka Zawadzka,   agnieszkazawadzka21@wp.pl 

 

Informacji o ww. uczelniach zagranicznych, procedurach aplikacyjnych i programie studiów należy szukać na stronach internetowych tych uczelni. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd w ramach programu Erasmus+ należy niezwłocznie zgłosić się do Biura Programu Erasmus UMCS - D.S. Grześ, ul. Langiewicza 24, pok. 27, tel. 815375410.

 

  Aktualności

  Data dodania
  31 października 2018