Rejestracja UD UMCS 2019/2020

Tak
Nie

Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach związanych z organizacją i działalnością UD UMCS, co może być przyczyną utraty możliwości udziału mojego dziecka w zajęciach. Potwierdzam chęć udziału dziecka w wykładach, warsztatach i pozostałych imprezach organizowanych przez UD UMCS, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie oraz znajomość tego Regulaminu. Składając niniejszą kartę akceptuję warunki uczestnictwa w UD UMCS określone w ww. Regulaminie.*


Wyrażam zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora, tj. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, w celu organizacji zajęć Uniwersytetu Dziecięcego UMCS, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO), otrzymywanie informacji dotyczącej Uniwersytetu Dziecięcego UMCS (informacji handlowej) drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; wykorzystanie fotografii dziecka zrobionych podczas zajęć Uniwersytetu Dziecięcego UMCS w publikacjach informacyjno-promocyjnych Organizatora oraz na jego stronie internetowej.