Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną (Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata): formularz dla osób od 16 do 18 roku życia

podstawowa
ponadpodstawowa

(pole obowiązkowe) Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuję się powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach związanych z organizacją konkursu.


(pole obowiązkowe) Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem X edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pt.: Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata i w pełni go akceptuję.


(pole obowiązkowe) Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej prezentacji multimedialnej na konkurs i posiadam do niej pełnie praw autorskich.


(pole obowiązkowe) Oświadczam, że nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do wykonanej przeze mnie prezentacji multimedialnej wysłanej na konkurs, wraz z prawem do jej prezentacji i wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami), w tym w ramach prowadzonych przez Organizatora działań informacyjnych i marketingowych.


(pole obowiązkowe) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu organizacji przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões X edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pt.: Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. Moja zgoda ważna jest teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.


(pole nieobowiązkowe) W przypadku wyłonienia mnie jako laureata, wyrażam zgodę na ogłoszenie wyników konkursu z moimi danymi osobowymi (imię i nazwisko) na stronie internetowej Centrum Języka Portugalskiego/Camões (https://www.umcs.pl/pl/camoes.htm).


(pole nieobowiązkowe) W przypadku wyłonienia mnie jako laureata, wyrażam zgodę na przesłanie wyników konkursu z moimi danymi osobowymi (imię i nazwisko) e-mailem do uczestników konkursu, ich szkół oraz nauczycieli, którzy wypełnili formularz, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu.


(pole obowiązkowe) Jestem świadoma/y, że:

  • administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) z siedzibą w Lublinie, przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
  • w celu organizacji X edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pt.: Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu,
  • podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania, brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w konkursie,
  • dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania oraz archiwizacji danych, w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, nie będą one podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany,
  • przysługują mi na podstawie przepisów, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, prawa, w tym dostępu do danych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do przenoszenia danych lub odwołania zgody w dowolnym momencie, przy czym, jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w X edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pt.: Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata. Zostałam/em także poinformowana/y o prawie zgłoszenia skargi do organu nadzorczego monitorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
  • dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawionych, zgodnie z oświadczeniami zgód zawartymi w formularzu oraz na mocy przepisów prawa lub takich, z którymi Administrator zawrze umowy o współpracy, m.in. biorących udział w organizacji konkursu,
  • administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.

(pole obowiązkowe w przypadku zgłoszenia osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, w przypadku akceptacji uczestnictwa dziecka w konkursie) Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka, którego dane zostały podane powyżej oraz aprobuję złożone przez dziecko oświadczenia zgód.