Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną (Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata): formularz dla opiekuna prezentacji

podstawowa
ponadpodstawowa

(pole obowiązkowe) Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuję się powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach związanych z organizacją konkursu.


(pole obowiązkowe) Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem X edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pt.: Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata i w pełni go akceptuję.


(pole obowiązkowe) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu współpracy przy organizacji X edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pt.: Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej działający poprzez Centrum Języka Portugalskiego/Camões, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. Moja zgoda ważna jest teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.


(pole nieobowiązkowe) Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o kolejnych edycjach konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną lub innych konkursach organizowanych przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões.


(pole obowiązkowe) Jestem świadoma/y, że:

  • administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) z siedzibą w Lublinie, przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
  • w celu nawiązania współpracy przy konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pt.: Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od nauczycieli dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu,
  • podanie przez nauczycieli danych w formularzu i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania tj. nawiązanie współpracy przy organizacji konkursu i przesyłanie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną informacji o konkursie, jak również podziękowań dla nauczyciela,
  • dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania oraz archiwizacji danych, w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, nie będą one podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany,
  • dane będą dalej przetwarzane jedynie w przypadku zaznaczenia zgody na przesyłanie informacji o kolejnych edycjach konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną lub innych konkursach organizowanych przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões.
  • przysługują mi na podstawie przepisów, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, prawa, w tym dostępu do danych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawo do przenoszenia danych lub odwołania zgody w dowolnym momencie, przy czym jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania w okresie obowiązywania zgody, natomiast skorzystanie z tego prawa będzie skutkować usunięciem danych z bazy nauczycieli nawiązujących współpracę przy organizacji X edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pt.: Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata. Mam także prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego monitorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
  • dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawionych na mocy przepisów prawa lub takich, z którymi administrator zawrze umowy o współpracy, m.in. biorących udział w organizacji konkursu.

administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.