Efekty kształcenia

Efekty kształcenia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Określanie efektów dla kierunku, monitorowanie ich realizacji (efekty etapowe i końcowe), weryfikacja (w tym efekty uzyskiwane podczas praktyk), potwierdzanie ich osiągnięć

 

 § 1

Projektowanie efektów kształcenia

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr XXII-34.4/11 Senatu UMCS z dnia 14 XII 2011 r. w sprawie wytycznych do projektowania efektów kształcenia i planów studiów oraz uruchamiania nowych kierunków studiów jednostka prowadząca kształcenie zobowiązana jest do systematycznej oceny rezultatów kształcenia, w tym zakładanych efektów kształcenia. Ponadto regulacje w tej kwestii są zamieszczone w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia przyjętym przez Radę Wydziału.

 1. Zespół Programowy w oparciu o założone cele programu kształcenia, prowadzone badania naukowe, możliwości kadrowe, potrzeby uczelni i podmiotów zewnętrznych określa obszary w ramach których będzie realizowany kierunek studiów.
 2. Biorąc pod uwagę obszarowe efekty kształcenia stosowne dla danego kierunku studiów (por. pkt. 1) Zespół Programowy projektuje kierunkowe efekty kształcenia – ich odniesienie do obszarowych efektów wykazane jest w załączniku nr 1 do cytowanej Uchwały.
 3. Za przygotowane modułowe efektów kształcenia odpowiedzialny jest koordynator modułu. Koordynator przygotowuje opis efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
  i kompetencji jakie student ma osiągnąć po odbyciu danego kursu (załącznik nr 4 wskazanej Uchwały Senatu) wraz z metodami weryfikacji tych efektów.
 4. Koordynator zobowiązany jest wskazać kierunkowe efekty kształcenia jakie realizuje moduł oraz stopień realizacji tych efektów kształcenia.
 5. W oparciu o przygotowane przez koordynatora informacje Zespół Programowy opracowuje tzw. matrycę pokrycia efektów kierunkowych przez efekty modułowe (załącznik nr 3 do omawianej uchwały Senatu).
 6. W oparciu o matrycę Zespół Programowy dokonuje oceny modułu mając na uwadze: spójność programu kształcenia, stopień realizacji efektów kształcenia przez moduł, adekwatność metod weryfikacji efektów kształcenia, możliwość realizacji efektów kształcenia przy zaproponowanym wymiarze godzinowym. Na tym etapie Zespół Programowy może zasugerować zmiany.
 7. Ustalone dla kierunku efekty kształcenia przedstawiane są do zaopiniowania Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia
 8. Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia wydaje opinię, po czym (w przypadku opinii pozytywnej) przedstawia efekty kształcenia Radzie Wydziału, która wnioskuje do Senatu
  o zatwierdzenie efektów kształcenia dla danego kierunku studiów. Wydziałowy Zespół może też zwrócić projekt efektów kształcenia Zespołowi Programowemu z zaleceniami modyfikacji i ich uzasadnieniem.
 9. W oparciu o przyjęte przez Senat efekty kształcenia, Zespół Programowy przygotowuje projekt programu kształcenia.
 10. Ustalone dla kierunku studiów efekty kształcenia oraz modułowe efekty kształcenia udostępniane są publicznie na stronach internetowych kierunku i/lub Wydziału

 § 2

Weryfikacja i doskonalenie efektów kształcenia – zasady ogólne

 1. Po zakończeniu semestru letniego prowadzący zajęcia/koordynatorzy przedmiotów zobowiązani są do przeglądu efektów kształcenia oraz metod ich weryfikacji. Podsumowanie to staje się podstawą ewentualnych modyfikacji efektów kształcenia na poziomie modułu. Prowadzący mogą również zgłaszać Zespołowi Programowemu swoje propozycje dotyczące modyfikacji kierunkowych efektów kształcenia
 2. Zespół Programowy podsumowuje ukończony rok akademicki w oparciu m.in. o uwagi koordynatorów modułów, studentów, pracowników hospitujących zajęcia, wyniki ankiet. Skutkiem podsumowania może być propozycja modyfikacji kierunkowych lub modułowych efektów kształcenia, kierowana do zaopiniowania Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia.
 3. Monitorowanie i bieżąca weryfikacja zakładanych efektów kształcenia następuje przez działania prowadzącego zajęcia, Kierownika Katedry/Zakładu, Dziekana Wydziału, opiekuna/kierownika praktyk studenckich, studentów oraz zespołów funkcjonujących na wydziale w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Dotyczy ona wszystkich typów zajęć dydaktycznych prowadzonych na danym kierunku studiów. Procedurą tą objęta jest również praktyka, jeśli przewidziana jest programem /planem studiów.

 § 3

Weryfikacja efektów kształcenia – praktyki

 1. Dziekan / Kierownik Praktyk czuwa nad prawidłowym przebiegiem praktyk, natomiast bezpośredni nadzór merytoryczny nad praktykami należy do kierownika lub opiekuna praktyk powoływanego przez Dziekana.
 2. Kierownik/Opiekun praktyk opracowuje modułowe efekty kształcenia dla konkretnej praktyki, zgodne z kierunkowymi efektami kształcenia i efektami obszarowymi dla danego kierunku
  i poziomu studiów.
 3. Warunkiem zaliczenia praktyki jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia praktyki zgodnie z odpowiednimi regulaminami i programami praktyk.
 4. Dziekan na wniosek studenta, składany za pośrednictwem właściwego opiekuna praktyk i przez niego zaopiniowany, może zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez niego udokumentowaną inną działalność, jeśli zostały osiągnięte efekty kształcenia przewidziane dla danej praktyki oraz na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów potwierdzających realizację ww. efektów kształcenia.

 § 4

Weryfikacja efektów kształcenia – ankiety

 1. Weryfikacja efektów kształcenia a zarazem ich monitorowanie następuje w następstwie wypełniania przez studentów i doktorantów ankiet dotyczących poszczególnych zajęć. Studenci /doktoranci dokonują oceny i analizy zajęć przez udział w ankietowaniu zajęć (§ 8 pkt 2 lit.
  d Uchwały Nr XXII-34.4/11 Senatu UMCS z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych do projektowania efektów kształcenia i panów studiów oraz uruchamiania nowych kierunków studiów).
 2. Istnieją stosowne regulacje odnośnie do trybu przeprowadzenia ankietowania zajęć i sposobu zapoznania studentów z wynikami ankiety, w tym Zarządzenie Nr 18/2012 Rektora UMCS
  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzania Ankiety Oceny Zajęć na UMCS oraz Zarządzenie nr 29/2012 Rektora UMCS z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie badań ankietowych.
 3. Wydziałowy Zespół do spraw Jakości Kształcenia dokonuje - na podstawie § 8 uchwały Nr XXII-34.4/11 Senatu UMCS z 14 grudnia 2012 r. w sprawie wytycznych do projektowania efektów kształcenia, programów i planów studiów oraz uruchamiania nowych kierunków studiów – dokonuje ewaluacji efektów kształcenia oraz podejmuje działania w zakresie monitorowania. Ewaluacja dokonywana przez Wydziałowy Zespół do spraw Jakości Kształcenia ma prowadzić do stwierdzenia, w jakim stopniu w procesie kształcenia prowadzonym na danym kierunku są realizowane efekty kierunkowe.
 4. Monitorowanie to badanie jak realizacja przewidzianych efektów kształcenia wpływa albo wywołuje określone skutki edukacyjne w sferze zewnętrznej poza danym kierunkiem, wydziałem albo uczelnią.

Podstawy prawne:

 1. PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM z dn. 27 lipca 2005; nowelizacja z dn. 18 marca 2011, § 62, Dz. IV, rozdz. 1, art. 159-170 http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Reforma/20110523_USTAWA_z_dnia_27_lipca_2005.pdf
 2. Rozporządzenie MNiSW z dn. 5 października 2011r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/16/16/16167/20111116_Dz._U._Nr_243__poz._1445.pdf
 3. Rozporządzenie MNiSW z dn. 4 listopada 2011r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/16/26/16265/Dz._U._Nr_253__poz._1521.pdf
 4. Rozporządzenie MNiSW z dn. 23 sierpnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/19/86/19865/poz.983.pdf
 5. Zarządzenie Nr 18/2012 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Ankiety Oceny Zajęć na UMCS http://www.umcs.lublin.pl/images/media/SJK/18-2012.pdf
 6. Zarządzenie Nr 29/2012 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie badań ankietowych http://www.umcs.lublin.pl/images/media/SJK/29-2012.pdf
 7. UCHWAŁA Nr XXII – 12.03/09 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia http://www.umcs.lublin.pl/images/media/SJK/XXII-12.03.09.pdf .
 8. Uchwała Nr XXII – 34.4/11 Senatu UMCS w Lublinie z dn. 14 grudnia 2011r. w sprawie wytycznych do projektowania efektów kształcenia, programów kształcenia i planów studiów oraz uruchamiania nowych kierunków studiów http://www.umcs.lublin.pl/images/media/SJK/Nr.34.4.11.wytycznych.do_.projektowania.efektow.ksztalcenia.E2.80.A6.pdf