Działania wspierające komercjalizację

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS zostało utworzone w celu kreowania i promocji postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych pracowników i studentów Uniwersytetu. Jego misją jest transfer technologii i komercjalizacja wyników badań, wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych Uczelni. Do zakresu działania Centrum należy:

  1. Organizacja i koordynacja działań w zakresie współpracy badawczej z otoczeniem gospodarczym oraz współpracy badawczej z innymi ośrodkami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi, dotyczącej realizacji badań komercyjnych;
  2. Organizacja, koordynacja i promocja procesu komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie lub z jego udziałem;
  3. Realizacja zadań związanych z zawieraniem umów z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, wynikających z działalności Centrum.