Działalność

Biuro Rozwoju Kompetencji powstało w miejsce działającego dotychczas Biura Karier i prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów, absolwentów i pracowników UMCS na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego.

Powstanie Biura Rozwoju Kompetencji podyktowane jest dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców względem absolwentów szkół wyższych w zakresie posiadanych przez nich kompetencji a także koniecznością budowania wizerunku uczelni otwartej dla przedstawicieli środowiska pozaakademickiego, dzielącej się wiedzą i gotowej do współpracy nie tylko na płaszczyźnie naukowej, ale również praktycznej, zaangażowanej w budowanie gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej naukę i wiedzę w procesie rozwoju jednostki i społeczeństwa. 

Obszary działalności BRK:

  • poradnictwo edukacyjne, zawodowe i psychologiczne,
  • szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe,
  • programy edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości,
  • pośrednictwo pracy, staży i praktyk,
  • organizacja praktyk poza tokiem studiów,
  • współpraca z pracodawcami (realizacja projektów rekrutacyjnych, organizacja spotkań, prezentacji firm na Uczelni itp.),
  • współpraca z instytucjami i organizacjami rynku pracy,
  • budowanie relacji oraz współpraca z Absolwentami UMCS.