Model zarządzania dydaktyką

Zakres obowiązków koordynatorów ds. kierunków studiów:

  1. Współpraca z zespołami programowymi poszczególnych kierunków.
  2. Koordynowanie przygotowania oferty dydaktycznej.
  3. Koordynowanie realizacji programów studiów: zgłaszanie potrzeb modyfikacji programów i koordynowanie dokonywanych zmian; inicjatywa w tworzeniu nowych kierunków studiów w porozumieniu z Dziekanem; monitorowanie realizacji programów, w tym koordynowanie hospitacji i innych form oceny.
  4. Systematyczna analiza zgodności efektów uczenia się dla przedmiotu/modułu i kierunkowych efektów uczenia się.
  5. Współpraca z wydziałowym Koordynotorem ds. Informacji i Promocji (m.in. współpraca ze szkołami partnerskimi).
  6. Sporządzanie propozycji różnic programowych w konsultacji ze specjalistą z danego kierunku akceptowanych ostatecznie przez właściwego Prodziekana.
  7. Przygotowanie propozycji obsady zajęć, we współpracy z kierownikami katedr.
  8. Przygotowanie wykazu przedmiotów zamawianych, we współpracy z kierownikami katedr.
  9. Przygotowanie wykazu osób spoza UMCS prowadzących zajęcia na Wydziale.
  10. Przedstawianie propozycji opiekunów poszczególnych lat.

Pismo Dziekana prof. dr hab. Roberta Litwińskiego z dnia 7 listopada 2019 roku, zawierające pełen opis nowej stuktury jednostek obsługi dydaktycznej na Wydziale Humanistycznym  →

Uchwała nr 2/II/2020 r. Kolegium Dziekańskiego WH UMCS z dn. 12.02.2020 w sprawie modelu zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Humanistycznym UMCS → LINK