Dydaktyka i jakość kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia - link do składu >>>


Aktualizacja dokumentów:
Polityka jakości kształcenia oraz Koncepcja kształcenia w dniu 21.04.2017.

Strategia rozwoju UMCS z dn. 23 maja 2012 r. - w związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 maja 2018 r., traci moc w 2019 roku.

Natomiast wchodzi w życie:
UCHWAŁA Nr XXIV – 25.6/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie strategii rozwoju Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [na lata 2019-2025] >>>