Dr Wojciech Janicki

27. sierpnia 2015 r.  dr Wojciech Janicki złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauki o Ziemi w dyscyplinie geografia

01. września 2015 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a  jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Wojciecha Janickiego wskazała Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

10. listopada 2015 r.  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

L.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

1

Przewodniczący

prof. Tadeusz Stryjakiewicz 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

2

Sekretarz komisji

dr hab. Artur Myna
(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

3

Recenzent

prof. Grzegorz Gorzelak 
(Uniwersytet Warszawski)

4

Recenzent

prof. Wanda Gaczek 
(Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu)

5

Recenzent

prof. Tomasz Komornicki 
(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

6

Członek Komisji

prof. Wiesław Maik 
(Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)

7

Członek Komisji

dr hab. Waldemar Gozym-Wilkowski 
(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)