Dr Wioletta Kałamucka

Dr Wioletta Kałamucka

31 marca 2017 r. Dr Wioletta Kałamucka złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie wniosek o przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki o Ziemi w dyscyplinie geografia.

3 kwietnia 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Wioletty Kałamuckiej wskazała Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

13 kwietnia 2017 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Wioletty Kałamuckiej oraz w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej (sekretarz, recenzent i członek) w postępowaniu habilitacyjnym dr Wiolety Kałamuckiej.

13 czerwca 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:
prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (UAM w Poznaniu) – przewodniczący Komisji,
dr hab. Grzegorz Janicki (UMCS w Lublinie) – sekretarz Komisji,
prof. dr hab. Tadeusz Borys (Uniwersytet Zielonogórski),
prof. dr hab. Mirosława Czerny (UW w Warszawie) – recenzent,
prof. dr hab. Andrzej Miszczuk (UMCS w Lublinie) – recenzent,
dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK (UJK w Kielcach) – członek Komisji,
prof. dr hab. Andrzej Świeca (UMCS w Lublinie) – członek Komisji.

12 września 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zmieniła skład Komisji habilitacyjnej, powołując w miejsce prof. dr hab. Mirosławy Czerny (która z przyczyn formalnych nie mogła pełnić funkcji recenzenta) dr hab. Bogumiłę Lisocką-Jaegermann.

18 grudnia 2017 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

24 stycznia 2018 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia dr Wioletcie Kałamuckiej

Załączniki