Dr Sebastian Bernat

Dr Sebastian Krzyszotf Bernat

14 maja 2015 r. Dr Sebastian Krzysztof Bernat złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie wniosek o przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki o Ziemi w dyscyplinie geografia.

15 maja 2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Sebastiana Krzysztofa Bernata wskazała Wydział Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

10 czerwca 2015 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Sebastiana Bernata oraz w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej (sekretarz, recenzent i członek) w postępowaniu habilitacyjnym dra Sebastiana Bernata.

11 czerwca 2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

Lp.

Funkcja

Imię i Nazwisko

1.

Przewodniczący

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

2.

Sekretarz

Dr hab. Jacek Chodorowski
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

3.

Recenzent

Prof. dr hab. Jerzy Solon
(Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie)

4.

Recenzent

Prof. dr hab. Wiesław Ziaja
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

5.

Recenzent

Dr hab. Ewa Skowronek
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

6.

Członek Komisji

Dr hab. Katarzyna Ostaszewska
(Uniwersytet Warszawski w Warszawie)

7.

Członek Komisji

Prof. dr hab. Bogusław Kaszewski
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

29 października 2015 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej.

18 listopada 2015 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia dr. Sebastianowi Krzysztofowi Bernatowi.