Dr Paweł Cebrykow

12 czerwca 2017 r. doktor Paweł Cebrykow złożył wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki o Ziemi w dyscyplinie geografia.

13 czerwca 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania wskazała Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

21 czerwca 2017 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Pawła Cebrykowa oraz wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej (sekretarz, recenzent i członek).

12 września 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

  • Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Sekretarz komisji: dr hab. Paweł Zieliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Recenzent: dr hab. Wiesław Ostrowski (Uniwersytet Warszawski)
  • Recenzent: prof. dr hab. Bogdan Ney (Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie)
  • Recenzent: dr hab. Beata Konopska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Członek Komisji: dr hab. Zenon Kozieł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Członek Komisji: dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

10 października 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów dokonała zmiany w składzie komisji habilitacyjnej. W miejsce prof. dr. hab. Bogdana Neya (który złożył rezygnację ze względu na stan zdrowia) został powołany jako recenzent prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz (Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie).

11 grudnia 2017 r w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

24 stycznia 2018 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu dr. Pawłowi Cebrykowowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia.

Załączniki