dr Monika Słupecka-Ziemilska

Dr Monika Słupecka-Ziemilska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Monika Słupecka-Ziemilska wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

4.04.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

17.04.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

Załączniki