dr Maria Stolarz

Dr Maria Stolarz złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Maria Stolarz wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

17.07.2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

26.09.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

 

Załączniki