Dr Grzegorz Janicki

Dr Grzegorz Janicki

23 września 2016 r. Dr Grzegorz Janicki złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie wniosek o przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki o Ziemi w dyscyplinie geografia.

27 września 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Grzegorza Janickiego wskazała Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

26 października  2017 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Grzegorz Janickiego oraz w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej (sekretarz, recenzent i członek) w postępowaniu habilitacyjnym dr Grzegorz a Janickiego

3 listopada 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:
Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Leon Andrzejewski – Uniwersytet  Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Sekretarz Komisji – dr hab. Wojciech Janicki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Recenzent – prof. dr hab. Ryszard Dębicki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Recenzent – dr hab. Józef Szpikowski prof. nadzw. – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Recenzent – dr hab. Juliusz Twardy, prof. nadzw. – Uniwersytet Łódzki,
Członek Komisji – dr hab. Marek Nowosad, prof. nadzw. –  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Członek Komisji – dr hab. Jolanta Święchowicz – Uniwersytetu  Jagielloński we Krakowie

30 stycznia 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

15 lutego 2017 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia dr Grzegorzowi Janickiemu 

Załączniki