Dr Bogusława Baran-Zgłobicka

27 grudnia 2017 r. doktor Bogusława Baran-Zgłobicka złożyła wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki o Ziemi w dyscyplinie geografia.

27 grudnia 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania wskazała Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

24 stycznia 2018 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Bogusławy Baran-Zgłobickiej oraz wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej (sekretarz, recenzent i członek).

8 marca 2018 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

  • Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Degórski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
  • Sekretarz komisji: dr hab. Paweł Zieliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Recenzent: dr hab. Barbara Szulczewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
  • Recenzent: dr hab. Mariusz Kistowski (Uniwersytet Gdański)
  • Członek Komisji: dr hab. Jarosław Balon (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  • Członek Komisji: prof. dr hab. Andrzej Świeca (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

11 lipca 2018 r w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej.

13 lipca 2018 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu dr Bogusławie Baran-Zgłobickiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia.

Załączniki