Dokumenty poświadczające dochody

     Załacznik Nr 4 zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta    

 

Wymagane dokumenty poświadczające dochody

§ 4

Doktorant ubiegający się o stypendium socjalne winien złożyć wraz z wnioskiem w szczególności następujące dokumenty:

 1. skrócony odpis aktu urodzenia dzieci lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dzieci (lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu) – w przypadku niepełnoletnich członków rodziny; w przypadku niepełnoletnich dzieci uczących się dopuszczalnym dokumentem jest zaświadczenie szkoły o pobieraniu nauki zawierające datę urodzenia dziecka;
 2. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu), w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne bądź doktorant ubiega się o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych;
 3. zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
 4. zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku, gdy w skład rodziny wchodzi student bądź doktorant do ukończenia 26 roku życia;
 5. zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny (dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, o których mowa w § 2 ust. 1 lub § 3), w tym w szczególności:

  a) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 361 z późn. zm.), każdego członka rodziny, uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym (bez względu czy jest wykazany dochód), w tym przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – według wzoru obowiązującego do świadczeń rodzinnych; w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych dołączyć też należy kopię zeznania podatkowego PIT (np. PIT 36, PIT 36L) lub inny dokument pozwalający wydzielić poszczególne źródła dochodu wykazane w zeznaniu podatkowym, a także dokument potwierdzający wysokość faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne; oraz dokument określający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

  b) oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym – dotyczy osób w rodzinie doktoranta, które rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - wzór tego oświadczenia określa załącznik nr 1.4 do Regulaminu (oświadczenie składa prowadzący działalność), a także dokument potwierdzający wysokość faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,

  c) oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu – dotyczy doktoranta i wszystkich członków rodziny doktoranta osiągających te dochody, wzór oświadczenia określa załącznik nr 1.5 do Regulaminu,

  d) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy (lub ich kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu) o wielkości powierzchni użytków rolnych wyrażonych w hektarach przeliczeniowych (zgodnie z art. 179 ust. 7 Ustawy); przy czym do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

  • ziemi oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego,
  • gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  • gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

 6. w przypadkach wymienionych w pkt 5 lit. d przedłożyć należy dodatkowo:

  a) umowę dzierżawy zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (patrz: § 6 ust. 4),

  b) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

  c) umowę dzierżawy, w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; - lub ich kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu);

 7. inne dokumenty niezbędne do udokumentowania wysokości dochodów i składu rodziny w indywidualnych przypadkach, a w szczególności:

  a) w przypadku rodzin niepełnych – kopie aktów zgonu rodziców lub kopie wyroków zasądzających alimenty,

  b) kopie wyroków zasądzających alimenty na rzecz osób spoza rodziny oraz przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (lub ich kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu), jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

  c) kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości alimentów wyegzekwowanych w poprzednim roku kalendarzowym, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  • przekazy lub przelewy pieniężne albo oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, jeśli jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

  d) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka lub innego członka rodziny, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki,
  e) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany,
  f) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców lub obojga rodziców,
  g) prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
  h) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
  i) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, która nie jest panną lub kawalerem,
  j) zaświadczenie organu udzielającego świadczeń alimentacyjnych lub zaliczki alimentacyjnej o wysokości świadczeń wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym, wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości alimentów wyegzekwowanych w poprzednim roku kalendarzowym;
  k) dokument określający datę i wysokość utraconego dochodu przez doktoranta lub członka jego rodziny,
  l) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu przez doktoranta lub członka rodziny doktoranta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
  m) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu przez doktoranta lub członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
  n) zaświadczenie z urzędu pracy informujące o wysokości uzyskanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania – w przypadku zmiany w dochodach,
  o) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny doktoranta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia,
  p) osoby mające zarejestrowaną działalność gospodarczą, które uzyskały status bezrobotnego przedstawiają jednocześnie dokument o prowadzeniu lub zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej (np. z Urzędu Gminy, Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego).

 8. w przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą przedłożyć należy właściwe dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju.