Dokumentowanie współpracy (aplikacje)

Podmiotem zewnętrznym może być w szczególności podmiot państwowy lub prywatny, przedsiębiorstwo krajowe lub zagraniczne, jednostka budżetowa, organizacja pozabudżetowa (NGO), jednostka samorządu terytorialnego, instytucja administracji państwowej, agencja rządowa (według załącznika do Zarządzenia Nr 67/2013 Rektora UMCS).

Aplikacja jest to efekt prac naukowych lub świadczonych przez Wydział nieodpłatnych usług, który został wykorzystany przez instytucję lub przedsiębiorcę do osiągnięcia konkretnych celów i który cechuje się oryginalnością, twórczą zmianą w funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z aplikacji oraz powtarzalnością lub określonym czasem wykorzystania. Aplikacje podczas ostatniej oceny parametrycznej były punktowane w odniesieniu do zasięgu oddziaływania produktu będącego wynikiem badań naukowych (zasięg lokalny/krajowy/międzynarodowy).

Etapy dokumentowania aplikacji na potrzeby przyszłych ocen parametrycznych:

1. Zawarcie umowy o współpracy przed opracowaniem produktu, w momencie nawiązania współpracy z podmiotem zewnętrznym.

 Przykładowy wzór ramowej umowy o współpracy (Załącznik nr 1)

 Sygnatariuszem dokumentów ze strony UMCS jest Jego Magnificencja Rektor UMCS. Wszystkie umowy są przygotowywane indywidualnie we współpracy z pracownikami Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (tel. 81 537-57-50, 81 537 55 40, e-mail: biznes@poczta.umcs.lublin.pl) i podlegają obligatoryjnie sprawdzeniu przez Zespół Radców Prawnych UMCS. Ścieżkę obiegu dokumentów koordynuje Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

 2. Przekazanie produktu podmiotowi zewnętrznemu udokumentowane protokołem odbioru oraz kartą aplikacji. Protokół odbioru ze strony UMCS podpisują osoba przekazująca oraz Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii.

 Wzór protokołu odbioru (Załącznik nr 2)

Wzór karty aplikacji (Załącznik nr 3)

 Oryginał umowy o współpracy po podpisaniu przez przedstawiciela podmiotu zewnętrznego jest przekazywany do Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, jego kopia oraz dokumenty poświadczające przekazanie produktu (protokół odbioru oraz karta aplikacji) dr. Robertowi Zublowi (Wydział Biologii i Biotechnologii, pok. 38B, tel. 537-50-21, e-mail: robert.zubel@poczta.umcs.lublin.pl).