Autor Temat Streszczenie Recenzenci Recenzje
mgr Marcin Siłuch Wpływ pokrycia terenu na bilans promieniowania na Polesiu Lubelskim przy bezchmurnym niebie prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul - UJ
prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź - UK

mgr Agnieszka Krzyżewska Metodyczne i praktyczne aspekty wyznaczania fal termicznych na przykładzie wybranych miast świata prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
prof. dr hab. Rajmund Przybylak

 mgr Mateusz Dobek Zróżnicowanie bioklimatyczne Lublina prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk
dr hab. Katarzyna Piotrowicz

mgr Sylwester Wereski Bioklimatyczne uwarunkowania wybranych form turystyki w okolicy zbiornika solińskiego prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk
dr hab. Anita Bokwa 
 

mgr Grzegorz Gajek Geologiczno-strukturalne uwarunkowania procesów glacjalnych na połubniowym Spitsbergenie dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG
dr hab. Krzysztof Migała, prof. Uwr

mgr Zbigniew Cierech Geneza i warunki rozwoju rzeźby epikrasowej Roztocza Rawskiego dr hab. Grzegorz Barczyk 
 
dr hab. Inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

mgr Anna Godlewska Dynamika mas lodowych w strefie marginalnej lądolodu Warty na międzyrzeczu Krzny i Bugu w świetle analizy litofacjalnej prof. dr hab. Wojciech Wysota 
 
dr hab. Leszek Kasprzak, prof. UAM

mgr Katarzyna Mięsiak-Wójcik Zmiany form retencji w zlewniach jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego jako przejaw ewolucji hydrosfery prof. dr hab. Adam Choiński 
 
dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK

mgr Piotr 
Bednarczyk
Rozkład przestrzenny wybranych wskaźników kontynentalizmu klimatu w Europie w świetle różnych metod interpolacji dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz 

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul 
 

mgr Jolanta 
Kowal
Uwarunkowania rozwoju militarnej turystyki kulturowej na terenie województwa dolnośląskiego dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF 

dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UKW 
 

mgr Jarosław 
Pietruczuk
Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych w osadach torfowisk alkalicznych Bagno Bubnów i Bagno Staw (Poleski Park Narodowy) dr hab. Grzegorz Kowalewski 

prof. dr hab. Adam Łajczak 
 

mgr Ewelina 
Flis-Olszewska
Wpływ warunków zewnętrznych na stosunki termiczno-wilgotnościowe zabytkowych obiektów sakralnych dr hab. Dorota Matuszko 

prof. dr hab. Rajmund Przybylak 
 

mgr Łukasz 
Franczak
Formowanie i funkcjonowanie systemów zlewniowo-jeziornych na przedpolu lodowców Scotta i Renarda (NW część Ziemi Wedela Jarlsberga, Spitsbergen) dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UAM 

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK 
 

mgr inż. Krzysztof 
Raczyński
Przepływy niżówkowe rzek Lubelszczyzny prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka 

dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ 
 

mgr Grzegorz 
Siwek
Występowanie i dynamika wezbrań w zlewni górnego Wieprza dr hab. Roman Cieśliński, prof. UG 

dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UŚ 
 

mgr Kamila 
Kosturska
Uwarunkowania widzialności poziomej na lotniskach cywilnych w Polsce dr hab. Dorota Matuszko 

dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW 
 

mgr Monika 
Pietruczuk
Uwarunkowania krajobrazu kulturowego doliny Giełczwi (Wyżyna Lubelska) i koncepcje jego kształtowania prof. Ewa Roo-Zielińska 

dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG 
 

mgr Joanna 
Jarosz
Wskaźnikowa rola zespołu ameb skorupkowych w odtwarzaniu neoholoceńskich zmian paleohydrologicznych na Polesiu Lubelskim dr hab. Danuta Urban, prof. UP 

prof. Mariusz Lamentowicz 
 

mgr Grzegorz 
Gołoś
Stan i perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej w województwie lubelskim prof. Maciej Jędrusik - UW 

prof. Bogusław Sawicki - UP