Dokumenty rekrutacyjne: 
  • Formularz zgłoszeniowy pobierz
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz
  • Oświadczenie o kwalifikowaniu się uczestnika do projektu pobierz 

 Ankieta początkowa pobierz


Publikacje dotyczące równości szans:
1. Dotacja jest kobietą - jak Polki korzystają z Funduszy Europejskich pobierz
2. Przegląd inspirujących pomysłów na włączanie perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS pobierz
3. Stereotypy płciowe w procesie nauczania – ich konsekwencje w życiu zawodowym pobierz
4. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pobierz
5. Zasada równości szans w szkolnictwie wyższym pobierz
6. Zasada równości szans w projektach PO KL pobierz
7. Agenda działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn pobierz
8. Polityka równości płci, Polska 2007, RAPORT pobierz


Papier firmowy pobierz