Dla Pracodawców

Dla Pracodawców

W związku z realizacją na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie projektu pt. „Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego zasadniczym celem jest umocnienie współpracy tego Wydziału z pracodawcami w zakresie lepszego przygotowania Studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo do wejścia na rynek pracy, zachęcamy Pracodawców do nawiązania współpracy przy organizacji staży w ramach wspomnianego wyżej projektu.

W założeniu min. 50 Studentów uczestniczących w projekcie odbędzie miesięczny staż (160 godz.) w instytucjach specjalizujących się w takich dziedzinach jak:
• prawo pracy,
• prawo zamówień publicznych,
• prawo technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
• prawo autorskie.

Staże realizowane będą w okresie od maja do września 2015 r., a stypendium stażowe współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje dotyczące projektu zamieszczone są na stronie internetowej WPiA UMCS w zakładce „Projekt – szkolenia i staże”, można je również uzyskać w biurze projektu (tel. 81 537 57 83).

Zainteresowanych Pracodawców prosimy o wypełnienie formularza porozumienia o współpracy przy organizacji staży w ramach projektu (w dwóch egzemplarzach) i przesłanie go na adres biura projektu:

Biuro projektu:
„Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik”
Wydział Prawa i Administracji (pok. 413)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Dokumenty:
• Porozumienie o współpracy przy organizacji staży w ramach projektu – pobierz PDF DOC
• Umowa w sprawie organizacji stażu – pobierz PDF DOC