Dla kandydatów na studia


Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS


ul. Radziszewskiego 10, 20-031 Lublin

tel. (81) 537-5212, e-mail: mat-fiz@poczta.umcs.lublin.pl

Budynek B - Średnia Fizyka, p. 7A (parter)


 Postępowanie kwalifikacyjne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS


Rekrutacja na kierunki:


 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prowadzi studia międzyobszarowe na kierunkach:Broszura informacyjna UMCS dla kandydatów na studia w roku 2017/2018

Ulotka (1) Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 2017 

Ulotka (2) Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 2016 

Poradnik maturzysty


Maturzysto!

Wciąż się wahasz, jaki kierunek kształcenia wybrać? W takim razie poznaj Karola, studenta Fizyki technicznej, który chętnie opowie Ci o zaletach studiowania na Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS!

Obejrzyj film 


Ogólne zasady postępowania rekrutacyjnego określa Uchwała Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Nr XXIII-16.14/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015. Informacje ogólne o zasadach rekrutacji można znaleźć po adresem zasady ogólne


Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej. Kandydaci są zobowiązani zarejestrować się w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) oraz wnieść opłatę rekrutacyjną. Kandydaci zakwalifikowani składają wymagane dokumenty i dokonują wpisu w określonym terminie.  


Szczegółowe informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki studiów : 
Matematyka, Matematyka i finanse, Fizyka, Fizyka techniczna, Informatyka 
są dostępne w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK).


 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
proponuje kandydatom na studia w roku akademickim 2018/2019 
następujące kierunki studiów:

MATEMATYKA - studia stacjonarne I stopnia

specjalności: 

 • biomatematyka
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • informatyczna (nowy plan studiów, specjalność od I-go semestru studiów - obowiązuje od 1.10.2015 r.)
 • matematyka obliczeniowa
 • matematyka teoretyczna
 • statystyczna analiza danych
 • zastosowania matematyki
 • matematyka z informatyką (studia nauczycielskie)

MATEMATYKA W FINANSACH - studia stacjonarne I stopnia  

Studia na kierunku Matematyka w finansach należą do obszaru nauk ścisłych - dziedzina nauk matematycznych - dyscyplina matematyka oraz do obszaru nauk społecznych - dziedzina nauk ekonomicznych - dyscyplina finanse. 

Program studiów przygotowuje do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki. Program studiów pozwala też zapoznać się z podstawową wiedzą i narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej matematyce ze szczególnym podkreśleniem jej cywilizacyjnego znaczenia. Zapewnia on dużą liczbę zajęć w pracowniach komputerowych, gdzie studenci zapoznają się z technologiami informatycznymi i pakietami matematycznymi oraz statystycznymi powszechnie wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki, a w szczególności w zastosowaniach w instytucjach ekonomicznych, ubezpieczeniowych i finansowych. 

Program oferuje kształcenie na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej oraz prowadzenia badań wnoszących istotny wkład w rozwój gospodarki.

W celu zapewnienia elastyczności toku studiowania oraz możliwości jego indywidualizacji przez studentów, proponowany plan studiów I stopnia zawiera dwie specjalności. 

specjalności:

 • matematyka ubezpieczeniowa
 • Absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli. W połączeniu ze studiami II stopnia na tym samym kierunku na specjalności aktuarialnej studia te dają możliwość lepszego przygotowania się do zdawania egzaminu aktuarialnego;
 • metody statystyczne w finansach
 • Program studiów w zakresie specjalności Metody statystyczne w finansach umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy matematycznej. Program ten rozbudowany jest o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów finansowych i ekonomicznych. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanym oprogramowaniu komputerowym oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, kapitałowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

MATEMATYKA - studia stacjonarne II stopnia 

specjalności: 

 • biomatematyka
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • informatyczna
 • matematyka teoretyczna
 • zastosowania matematyki
 • statystyczna analiza danych
 • zastosowania matematyki w fizyce
 • matematyka z informatyką (studia nauczycielskie)  

MATEMATYKA W FINANSACH - studia stacjonarne II stopnia  NOWOŚĆ

Studia na kierunku Matematyka w finansach należą do obszaru nauk ścisłych - dziedzina nauk matematycznych - dyscyplina matematyka oraz do obszaru nauk społecznych - dziedzina nauk ekonomicznych - dyscyplina finanse.  

Program studiów przygotowuje do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki. Program studiów pozwala też zapoznać się z podstawową wiedzą i narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej matematyce ze szczególnym podkreśleniem jej cywilizacyjnego znaczenia. Zapewnia on dużą liczbę zajęć w pracowniach komputerowych, gdzie studenci zapoznają się z technologiami informatycznymi i pakietami matematycznymi oraz statystycznymi powszechnie wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki, a w szczególności w zastosowaniach w instytucjach ekonomicznych, ubezpieczeniowych i finansowych.  

Program oferuje kształcenie na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej oraz prowadzenia badań wnoszących istotny wkład w rozwój gospodarki. 

W celu zapewnienia elastyczności toku studiowania oraz możliwości jego indywidualizacji przez studentów, proponowany plan studiów II stopnia zawiera dwie specjalności. 

specjalności: 

 • aktuarialna  
 • Absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli. Studia te dają możliwość lepszego przygotowania się do zdawania egzaminu aktuarialnego;
 • statystyczna 
 • Program studiów w zakresie specjalności statystycznej rozbudowany jest o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów finansowych i ekonomicznych. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanym oprogramowaniu komputerowym oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

MATEMATYKA - studia niestacjonarne II stopnia

 specjalności:  

 • biomatematyka
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • informatyczna
 • matematyka teoretyczna
 • zastosowania matematyki
 • matematyka z informatyką (studia nauczycielskie) 

MATEMATYKA - stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) 


MATEMATYKA - studia podyplomowe (niestacjonarne)


FIZYKA - studia stacjonarne I stopnia 

specjalności: 

 • biofizyka molekularna i medyczna
 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
 • fizyka teoretyczna i astrofizyka
 • fizyka doświadczalna

FIZYKA TECHNICZNA - inżynierskie studia stacjonarne I stopnia

specjalności: 

 • fizyka medyczna
 • nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
 • fizyka komputerowa

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW - międzyobszarowe inżynierskie studia stacjonarne I stopnia  - prowadzone wspólnie z Wydziałami: Chemii oraz Biologii i Biotechnologii UMCS

Od roku akademickiego 2014/2015 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, wspólnie z Wydziałami: Chemii oraz Biologii i Biotechnologii, uruchomił kierunek INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW (studia międzyobszarowe), którego ukończenie pozwoli uzyskać wykształcenie w zakresie produkcji i badania własności nowej generacji materiałów. Jest to pierwszy tego typu kierunek w Polsce.


INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW - studia stacjonarne II stopnia , 1,5-roczne


 FIZYKA - studia stacjonarne II stopnia

specjalności: 

 • współczesna fizyka stosowana
 • fizyka teoretyczna 

FIZYKA TECHNICZNA - inżynierskie studia stacjonarne II stopnia (3-semestralne)

Studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna trwają 3 semestry i umożliwią kontynuowanie nauki studentom I stopnia z kierunków fizyki technicznej i fizyki prowadzonych na Naszym Uniwersytecie oraz kierunków pokrewnych (również prowadzonych na innych uczelniach). 

Program studiów znacząco rozszerza kompetencje studenta zarówno w sferze wiedzy jaki i umiejętności oraz przystosowań społecznych względem studiów I stopnia. Studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna pozwalają zapoznać się z zaawansowaną wiedzą oraz narzędziami eksperymentalnymi i teoretycznymi, wykorzystywanymi we współczesnej fizyce oraz jej zastosowaniami poznawczymi i praktycznymi w różnych dziedzinach techniki, technologii, medycyny i in.. Program studiów II stopnia umożliwia studentom pogłębienie wiedzy w zakresie klasycznych dziedzin fizyki (fizyka fazy skondensowanej, mechanika kwantowa, fizyka jądrowa). Nauczanie na studiach II stopnia fizyki technicznej obejmuje oprócz zestawu treści podstawowych także szereg przedmiotów specjalistycznych do wyboru, umożliwiających rozszerzenie dotychczasowej wiedzy z określonej specjalności.

Zdobyta wiedza i umiejętności spowodują, że absolwent tych studiów będzie przygotowany do pracy w placówkach naukowych, laboratoriach i przemyśle, jak również w przedsiębiorstwach rozwijających technologie i pośredniczących w transferze wiedzy z obszaru nauki do gospodarki. Ponadto obowiązujące studentów praktyki to sposobność do nawiązaniem pierwszych kontaktów z pracodawcami, poznania branży, w której działa dana jednostka, czy nabycie doświadczeń interpersonalnych. Odbycie praktyk, dodatkowo może również zaowocować dalszą współpracą z pracodawcą. 

Po odbyciu kształcenia absolwent otrzymuje dyplom magistra fizyki technicznej. Absolwent studiów na kierunku fizyka techniczna może również podjąć studia III stopnia. 

Rekrutacja na studia rozpocznie się w czerwcu 2015 r.


FIZYKA - stacjonarne  studia III stopnia (doktoranckie)

Międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie fizyki


FIZYKA - studia podyplomowe (niestacjonarne)


INFORMATYKA - studia stacjonarne I stopnia

Po ukończeniu studiów absolwent będzie znał podstawy teoretyczne informatyki oraz posiadał wiedzę zawodową z zakresu technik informatycznych. Biegle opanuje przynajmniej dwa powszechnie używane języki programowania oraz posługiwanie się specjalistycznym słownictwem z dziedziny informatyki. W trakcie studiów będzie miał możliwość rozwoju swoich zainteresowań w kołach naukowych informatyki i na zajęciach prowadzonych przez kadrę Instytutu oraz pracodawców z branży IT. 


INFORMATYKA - studia stacjonarne II stopnia 

Zajęcia prowadzone przez pracodawców z branży IT oraz kadrę Instytutu. 

specjalności: 

 • inżynier danych
 • deweloper
 • tester/analityk/wdrożeniowiec
 • sieci komputerowe

INFORMATYKA W SZKOLE - studia podyplomowe (niestacjonarne)


 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

prowadzi studia międzyobszarowe na kierunku 

GEOINFORMATYKA - międzyobszarowe studia stacjonarne I stopnia - prowadzone wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Geoinformatyka jest nową, samodzielną dyscypliną, która rozwinęła się na styku geografii, informatyki i geodezji. Przedmiotem jej zainteresowań są Systemy Informacji Geograficznej (Geographical Information Systems - GIS) obejmujące oprogramowanie, dane przestrzenne, sprzęt, ludzi i cele, których realizacji one służą. Ten międzyobszarowy kierunek studiów łączy wiedzę z różnych dziedzin, przez co uzyskujemy możliwość kształcenia specjalistów, którym wysokie kompetencje zapewnią dobry start na rynku pracy. 


SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - międzyobszarowe studia stacjonarne I stopnia i niestacjonarne I stopnia - prowadzone wspólnie z Wydziałem Politologii UMCS

Społeczeństwo informacyjne to jeden z pierwszych w Lublinie, a pewnie i Polsce kierunków, których koncepcja programowa stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku związane z rozwojem technologicznym i ewolucją gospodarki w kierunku sieci. Atutem kierunkujest jego praktyczny wymiar dzięki czemu absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy. Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków z branży ICT. Większość zajęć odbywa się na Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, który posiada profesjonalne zaplecze techniczne informatyczne. Do dyspozycji studentów jest sprzęt wysokiej klasy, m.in. skaner i drukarka 3D, superkomputer Solaris, dzięki któremu możliwe jest rozwiązywanie problemów obliczeniowych wymagających potężnych zasobów.

Ulotka informacyjna

Film promocyjny

Opis kierunków studiów

Program studiów stacjonarnych I stopnia

Program studiów niestacjonarnych I stopnia

Efekty kształcenia


ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI - międzyobszarowe studia stacjonarne, II stopnia; specjalność „Informatyka biurowa”          

Kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydziałem Humanistycznym UMCS. To jedyna tego rodzaju specjalność w Polsce prowadzona przez jeden z dwóch najlepszych w kraju Zakład Archiwistyki UMCS we współpracy z Instytutem Informatyki UMCS. Przygotowuje do poszukiwanych na rynku pracy zawodów archiwisty, records managera oraz specjalisty do zarządzania dokumentacją i jej archiwizowaniem w urzędach, firmach i instytucjach. Zajęcia ogólne obejmują m.in. przedmioty archiwistyczne, biurowo-kancelaryjne, records management, e-government, zarządzanie wiedzą, historię ustroju Polski i UE. Przedmioty specjalnościowe: podstawy informatyki biurowej, problemy archiwistyki współczesnej, zarządzanie dokumentami, oprogramowanie ECM, bazy danych, e-kancelaria i e-archiwum, eksploracja danych.  Rekrutacja na ten kierunek odbywa się na Wydziale Humanistycznym UMCS.


Wyszukiwarka studiów