Ostatnia aktualizacja
22.01.2021

Zamówienia publiczne

Opracowanie, wykonanie i utrzymanie serwisu internetowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z modułem Absolwent

DK/1-2013/DOP-p/NMZ

Ogłoszony
08.01.2014
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Jednostka ogłaszająca przetarg Dział Zamówień Publicznych - Zespół Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia przetargu 2013-01-08
Ogłoszenie przekazano prezesowi UZP tak
dnia 2013-01-08
Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich nie
Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8. nie
Opis przedmiotu zamówienia Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonego ogłoszenia.
Dopuszcza się oferty częściowe nie
Dopuszcza się oferty równoważne nie
Dopuszcza się oferty wariantowe nie
Warunki minimalne Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonego ogłoszenia.
Termin realizacji Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonego ogłoszenia.
Wadium Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonego ogłoszenia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom zaproszonym do składania ofert
Miejsce składania ofert Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Zespół Zamówień Publicznych, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, XII piętro, pok.1203
Termin składania ofert 2013-01-23 11:00:00
Miejsce otwarcia ofert -
Termin otwarcia ofert 2013-01-23 11:00:00
Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonego ogłoszenia oraz dokumentu Kryteria oceny ofert.
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Warunki wymagane od wykonawców Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonego ogłoszenia.
Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonego ogłoszenia.
Umowa ramowa będzie zawarta Nie
Dynamiczny system zakupów będzie ustanowiony Nie
Aukcja elektroniczna będzie zastosowana Nie
Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Nie
Osoba do kontaktu Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: w sprawach merytorycznych - Wojciech Widelski - tel. (081) 537-61-92; w sprawach formalnych - Adam Kołodziejczyk - tel. (081) 537-52-09