COVID-19 - szczegółowe zasady postępowania na Wydziale

Szczegółowe zasady postępowania na Wydziale - COVID-19

Szanowni Państwo,

w wykonaniu przepisów Zarządzenia Nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii oraz Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych na UMCS  prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2012 r w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej – zwanym dalej Regulaminem) informuję, że:

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach
w semestrze zimowym roku ak. 2021/22 realizowane będą w trybie mieszanym, tj. w siedzibie Wydziału, placówkach medycznych, w szkołach, innych współpracujących z Wydziałem instytucjach oraz
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia stacjonarne będą realizowane w pomieszczeniach dydaktycznych umożliwiających zachowanie dystansu 1,5 metra między osobami uczestniczącymi w zajęciach oraz spełniających inne zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego, Kanclerza UMCS oraz Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.

Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywały się w trybie synchronicznym,
z wykorzystaniem MS Teams lub Wirtualnego Kampusu UMCS, zgodnie
z Regulaminem.

Sposób prowadzenia konkretnych zajęć dydaktycznych wynika z planów zajęć dla poszczególnych roczników zamieszczanych na stronie internetowej Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach.

Zobowiązuje się Studentów do bieżącego śledzenia informacji na stronie internetowej Wydziału Zamiejscowego UMCS.

Dziekan Wydziału Zamiejscowego

Dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS

 Dodatkowe zalecenia dotyczące studentów:

 Podczas pobytu w budynku Wydziału lub innym budynku, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, obowiązkiem każdego Studenta oraz Prowadzącego zajęcia jest zachowanie następujących zasad:

1)        używanie własnej osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku),

 

2)     przychodzenie do budynku tuż przed zajęciami, opuszczanie go zaraz po zakończeniu zajęć,

 3)      zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy ludźmi wynoszącej na terenach ogólnodostępnych nie mniej niż 2 m, a w pomieszczeniach nie mniej niż 1,5 m.

 4)      unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

 5)      w razie kaszlu lub kichania zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybsze wyrzucenie zużytej chusteczki do zamkniętego kosza
i umycie rąk przy użyciu wody z mydłem lub zdezynfekowanie ich środkami na bazie alkoholu,

 6)  unikanie uścisków i podawania dłoni,

 7)      dokładne dezynfekowanie rąk i - jeżeli wymaga tego rodzaj prowadzonych zajęć - zakładanie rękawiczek,

 8)      przemieszczanie się najkrótszą drogą do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia,

 9)      przynoszenie na zajęcia wyłącznie przedmiotów niezbędnych,

 10)  dbanie o czystość swojego miejsca pracy, jego sprzątnięcie po zakończeniu pracy oraz umycie i zdezynfekowanie wykorzystywanych podczas zajęć narzędzi i aparatury,

 11)  regularne wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia,

 12)  wyrzucanie środków ochrony osobistej do zamykanych pojemników na odpady.

 Podczas zajęć poza budynkiem Wydziału obowiązkiem Studenta oraz Prowadzącego zajęcia jest również przestrzeganie zasad obowiązujących w miejscach odbywania tych zajęć.

  1. Nieobecność na zajęciach w trybie tradycyjnym usprawiedliwia zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza POZ.
  2. Prowadzący zajęcia może jednak określić sposób osiągnięcia efektów uczenia się oraz sposób weryfikacji osiągnięcia tych efektów wobec Studenta, którego nieobecność na zajęciach została usprawiedliwiona w sposób określony w ustępie 1.
  3. Prowadzący zajęcia może również określić inne przyczyny usprawiedliwiania nieobecności.

 

UWAGA!

 

Osoby, u których wystąpiły objawy mogące świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, mają obowiązek powiadomić o tym fakcie wszystkie osoby, z którymi miały bezpośredni kontakt oraz władze Wydziału.