Co oferujemy?

Studia trwają 3 semestry, co oznacza wcześniejsze wejście na rynek pracy z nowymi kwalifikacjami (w porównaniu z absolwentami innych kierunków studiów).

W programie studiów oprócz przedmiotów dających wiedzę teoretyczną o procesach migracyjnych i mobilności społecznej (m. in. Mobilność, migracje i przemiany społeczne; Uchodźstwo i uchodźcy; Zróżnicowanie etniczne i kulturowe we współczesnym świecie; Migranci i migracje w kontekście kryzysów) znajdują się także takie, które dają praktyczne przygotowanie do pracy w zakresie szeroko rozumianych polityk publicznych związanych z mobilnością ludzi oraz do pracy badawczej (m. in. Metodologia badań nad mobilnością i migracjami; Projektowanie polityk i działań włączających).

Ukończenie studiów na kierunku Migracje i Mobilność stanowi doskonałe przygotowanie do pracy w instytucjach europejskich, administracji rządowej i samorządowej, dynamicznie rozwijającym się sektorze pozarządowym (fundacje, stowarzyszenia), instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych, instytucjach kultury oraz realizujących zadania w zakresie polityki migracyjnej i integracyjnej. Polska, jako kraj znajdujący się w fazie transformacji migracyjnej (zmiana salda migracyjnego z ujemnego na dodatnie), będzie w najbliższych latach potrzebowała wielu specjalistów w tej dziedzinie.

Oferujemy wiele przedmiotów wybieralnych, co pozwala indywidualnie profilować swoje zainteresowania w zakresie studiowanej problematyki. W trakcie całych studiów student, poza realizacją kanonu przedmiotów, wybiera sześć przedmiotów dodatkowych z listy kilkunastu propozycji, a także fakultety - link do programu studiów.

W trakcie studiów oferowany jest kurs dwóch języków obcych w wymiarze 60h każdy (język angielski oraz drugi język wybierany każdorazowo przez dany rocznik studentów), a także translatorium specjalistycznych tekstów z problematyki migracyjnej (w języku angielskim).

Zajęcia na studiach odbywają się w formie skumulowanej w wybrane dni tygodnia (środa-czwartek-piątek), tak aby pozostawić studentom czas na inne aktywności, także zawodowe.

Studenci mogą przygotowywać prace magisterskie w formie projektów, również o charakterze wdrożeniowym, opracowywanych w ścisłej współpracy z podmiotami realizującymi polityki integracyjne i polityki migracyjne, czyli potencjalnymi pracodawcami.

Podczas studiów realizowana będzie współpraca z instytucjami samorządowymi, kultury, sektora pozarządowego oraz innymi podmiotami tworzącymi polityki integracyjne lokalnie oraz na poziomie centralnym, i zaangażowanymi w ich wdrażanie.

Oferujemy także możliwość angażowania się w aktywności zespołu badawczego MigLab działającego w Instytucie Socjologii UMCS, który prowadzi badania w zakresie migracji i mobilności.

Studenci kierunku Migracje i Mobilność mogą się również angażować w działalność organizacji studenckich, takich jak Samorząd Studencki czy studenckie koła naukowe, m.in. działające na wydziale Studenckie Koło Naukowe Badaczy Społecznych.