Cele projektu

Wśród celów projektu należy wymienić:

  1. Potrzeby wzmocnienia wydajności Uczelni w zakresie obsługi studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej z zagranicy. Cel ten realizowany będzie poprzez przeprowadzenie stosownych skoleń, kursów oraz warsztatów, mających na celu poprawienie jakości obsługi cudzoziemców prze pracowników Uniwersytetu.
  2. Działania objęte projektem wpisują się w ogólną strategię rozwoju UMCS na lata 2011-2021, opracowaną przez Ernst&Young (“Misja, wizje oraz cele strategiczne i operacyjne UMCS w Lublinie”). 
  3. Wzrost liczby studentów zagranicznych na UMCS. Obecnie na Uniwersytecie studiuje 1600 osób pochodzących z ponad 40 państw. UMCS zajął I miejsce w Polsce w kategorii „Umiędzynarodowienie uniwersytetów” (najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia – 6,72%, wg raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” Fundacji „Perspektywy”). 
  4. Usprawnienie warunków pobytu studentów cudzoziemców: umożliwienie efektywnej nauki j. polskiego, udzielanie sprawnej pomocy ze strony Uczelni na początkowym etapie pobytu (przyjazd, zakwaterowanie, wskazanie najważniejszych miejsc, które będą potrzebne podczas studiowania, zintegrowanie z innymi studentami); stała komunikacja z osobami odpowiedzialnymi za obsługę studentów zagranicznych; możliwość poznania państwa i regionu (kultura, historia, tradycje, język) poprzez udział w lokalnych wydarzeniach kulturowych, wyjazdy do innych miast, zwiedzanie ważnych dla Polaków miejsc.