Cele

Podstawowym celem projektu jest promocja kultury przedsiębiorczości oraz kreowanie przedsiębiorczości akademickiej poprzez kształtowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów naszej Uczelni.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • promocja idei przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
  • rozwijanie pasji przedsiębiorczej wśród studentów (zwiększanie świadomości i motywacji),
  • stymulowanie przedsiębiorczych postaw młodych ludzi, zachęcanie ich do zakładania własnej działalności gospodarczej, w tym także innowacyjnych biznesów w formie startupów,
  • kształtowanie potencjału kompetencyjnego uczestników poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej,
  • wykształcenie u uczestników kompetencji w zakresie niezbędnym do założenia firmy i zarządzania jej wzrostem, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji miękkich,
  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i wykorzystywania szans biznesowych przez uczestników,
  • budowanie relacji uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym (absolwentami, przedsiębiorstwami, sektorem publicznym i NGO).