Bezpłatny staż w Niemczech

Bezpłatny staż w Niemczech

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie pragnie poinformować o prowadzonej rekrutacji w ramach projektu "Graduates of Economics and Administration on the European Labour Market" - ELM, realizowanego we współpracy z VITALIS (Niemcy).

Projekt zakłada 2 tygodniowy staż w Niemczech.

Kto może uczestniczyć w projekcie:

Do udziału w projekcie zapraszamy nie posiadających zatrudnienia absolwentów szkół wyższych kierunku ekonomia, którzy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyli SW i zamieszkują na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego. Uczestnikami będą osoby ze znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym i języka niemieckiego na poziomie podstawowym lub wyższym. W przypadku znajomości języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym język angielski nie jest wymagany. Do udziału w projekcie przyjmujemy zgłoszenia studentów ostatniego roku I oraz II stopnia, którzy w czerwcu 2014r ukończą studia oraz studentów I roku II stopnia- ważne by na moment wyjazdu, tj. do połowy sierpnia/początku września 2014 osoby te posiadały status absolwenta (dyplom).

Korzyści z udziału w projekcie:

W ramach projektu umożliwiamy odbycie stażu w niemieckich przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach w regionie Saksonii działających w branży zgodnej z posiadanym przez uczestników profilem zawodowym.

Udział w projekcie pozwoli uczestnikom podnieść kompetencje /uzupełnić "luki kompetencyjne" w zakresie kompetencji osobistych oraz społecznych i zawodowych, co wpłynie na poprawę ich dostępu do zatrudnienia. Uczestnicy staży podejmując współpracę w międzynarodowym  i wielokulturowym środowisku z wykorzystaniem języka obcego podwyższą swoje kompetencje językowe w zakresie terminologii branżowej.

Uczestnictwo w projekcie umożliwi absolwentom uczelni poruszanie się w środowisku zróżnicowanym kulturowo, a zdobyte kompetencje w zakresie pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym, nawiązywania kontaktów, efektywnej komunikacji, czy otwartości na uczenie się zostaną w przyszłości wykorzystane w pracy zawodowej jak i w życiu codziennym.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Jako Organizator zapewniamy m.in:

1. Przeprowadzenie bezpłatnego badania narzędziem KIK-PZ (służącym do oceny kompetencji absolwentów)
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnego Szkolenia z zakresu przygotowania językowego (60 godzin - intensywny kurs języka niemieckiego ze słownictwem branżowym) oraz bezpłatnego przygotowanie kulturowego (20 godzin - przekazanie wiedzy dotyczącej kultury oraz sytuacji społeczno-gospodarczej Niemiec). Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem Uczestnika w  miejscu szkolenia.
3. W trakcie Szkolenia Uczestnik otrzyma za pokwitowaniem jeden bezpłatny komplet materiałów dydaktycznych.
4. Organizator pokrywa koszty podroży tam i z powrotem (Lublin-Drezno, Drezno-Lublin)oraz koszty transportu lokalnego od miejsca zakwaterowania do miejsca odbywania stażu i z powrotem.
5. Organizator pokrywa koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestników w trakcie trwania stażu w Niemczech.
6. Organizator pokrywa koszty związane z opieką nad uczestnikami w miejscu odbywania stażu.

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny dostarczyć poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami do siedziby Fundacji "OIC Poland" przy ul. Gospodarczej 26 w Lublinie.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci (People in the Labour Market).

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    22 maja 2014