Możliwości finansowego wsparcia dla studentów UMCS

Na UMCS wspieramy swoich studentów na wielu płaszczyznach. Nie tylko pomagamy im zdobywać wiedzę i rozwijać pasje, ale tym najzdolniejszym i najbardziej potrzebującym zapewniamy też wsparcie finansowe. Nasi studenci mogą liczyć nie tylko na pomoc uczelni w trudnej sytuacji, ale też na różne gratyfikacje za dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia. Na UMCS zapewniamy więc zarówno pomoc materialną o charakterze socjalnym, która wyrównuje szanse mniej zamożnych studentów, jak i stypendia motywacyjne, które mobilizują ich do osiągania najlepszych wyników. Sprawdź, z jakich form wsparcia mogą korzystać studenci naszej uczelni!

Stypendium socjalne

Dostęp do wiedzy i nauki nie powinien zależeć od zasobności portfela, dlatego studentom w trudnej sytuacji materialnej oferujemy odpowiednie wsparcie. Stypendium socjalne wyrównuje ich szanse i umożliwia zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie pasji w trakcie studiów. Wysokość przyznanego wsparcia wynosi od 400 do 600 zł i uzależniona jest od dochodów w gospodarstwie domowym studenta. Aby starać się o stypendium socjalne, należy złożyć odpowiednie podanie oraz komplet dokumentów potwierdzających dochody poszczególnych członków rodziny. Student może się ubiegać o zwiększenie stypendium socjalnego, gdy ponosi koszty zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, mieszka z małżonkiem lub dzieckiem, jako wychowanek domu dziecka lub rodziny zastępczej pozostaje w trudnej sytuacji materialnej, jest sierotą lub półsierotą.

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami

Nic nie powinno stać na przeszkodzie w zdobywaniu wiedzy, więc na UMCS staramy się pomagać studentom z niepełnosprawnościami. Wspieramy ich w studiowaniu na różne sposoby, także finansowo dzięki specjalnemu stypendium. Jego wysokość wynosi od 400 do 600 zł i zależy od posiadanego stopnia niepełnosprawności potwierdzonego ważnym orzeczeniem. Wszystkich studentów uprawnieni do skorzystania z tej formy wsparcia mogą złożyć odpowiednie podanie i ubiegać się o otrzymanie świadczenia.

Zapomogi

Życie bywa nieprzewidywalne, dlatego na UMCS zapewniamy specjalną pomoc dla studentów, których zaskoczyły nagłe i trudne okoliczności. Jako odpowiedzialna uczelnia dbamy i wspieramy naszych żaków w różnych sytuacjach życiowych tak, aby nie przeszkodziły im one w dalszym studiowaniu. Nasi studenci w razie potrzeby mogą więc skorzystać z takiej formy wsparcia jak jednorazowa, bezzwrotna zapomoga. Jest ona przyznawana w przypadkach nagłej przyczyny życiowej (np. śmierci członka rodziny, wypadku, choroby), a jej wysokość uzależniona jest od zaistniałych okoliczności (maksymalnie może wynieść 3000 zł).

Na UMCS nie tylko pomagamy i wspieramy finansowo naszych studentów, lecz także nagradzamy i motywujemy ich do dalszej nauki i pracy.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Nauka i aktywność na UMCS się opłacają! Studenci z wysoką średnią ocen, osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, które uzyskali w roku akademickim poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium, mogą się ubiegać o stypendium rektora naszej uczelni. Jest ono przyznawane 10% najlepszych studentów UMCS. Stypendium rektora może otrzymać także student na pierwszym roku studiów, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie. Oczywiście oprócz dobrych wyników oraz wykazania się innymi osiągnięciami, aby starać się o to stypendium, należy złożyć komplet wymaganych dokumentów. Wysokość stypendium wynosi od 300 do 1000 zł miesięcznie. Przyznana kwota zależna jest od miejsca zajmowanego przez studenta na liście rankingowej.

Własny Fundusz Stypendialny

Stypendium to jest również przyznawane za wybitne osiągniecia naukowe i wypłacane w dwóch transzach. Co ważne, mogą się o nie starać osoby, które dopiero zaczęły studia i mogą się pochwalić średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej na poziomie co najmniej 5.0 oraz bardzo dobrymi wynikami z egzaminu maturalnego (w tym co najmniej 85% punktów na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej jednego z przedmiotów maturalnych). Na omawiane stypendium mogą również liczyć laureaci i finaliści olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim bądź laureaci konkursu o zasięgu ogólnopolskim. O stypendium mogą się również starać studenci pozostałych lat studiów I oraz II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich, którzy w poprzednim roku akademickim łącznie spełnili wszystkie warunki, tj.  otrzymali średnią ocen nie niższą niż 4,4, uzyskali indywidualne osiągnięcia naukowe i brali udział w badaniach nad priorytetowym dla UMCS obszarem nauki.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

To stypendium jest wyróżnieniem na skalę całego kraju. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane jest studentom za naprawdę znaczące i szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wyniki sportowe. O stypendium ministerialne mogą ubiegać się studenci, którzy po ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz ci na I roku studiów drugiego stopnia (studia te muszą być jednak rozpoczęte maksymalnie w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia). Wniosek o przyznanie studentowi tego stypendium składa do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rektor uczelni. Więcej szczegółowych informacji o tym stypendium można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

Specjalne stypendium dla wybitnych studentów z województwa lubelskiego. Mogą się starać o nie osoby ze średnią ocen uprawniającą do stypendium rektora oraz wykazujący się dodatkową działalnością i osiągnięciami określonymi w Uchwale Sejmiku Wojewódzkiego (§ 5 Uchwały Nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r.). Stypendium to przeznaczone jest dla żaków, którzy nie ukończyli jeszcze 26 lat, zaliczyli II rok studiów pierwszego stopnia lub magisterskich albo kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia (rozpoczętych maksymalnie rok po ukończeniu studiów pierwszego stopnia). O to stypendium niestety nie mogą ubiegać się studenci mający już tytuł magistra.

Wniosek o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego student składa samodzielnie w określonym terminie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Szczegółowe zasady wnioskowania oraz kryteria przyznawania tego stypendium znaleźć można na stronie www.lubelskie.pl

Stypendium Miasta Lublin

Stypendium dla najlepszych i najbardziej uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Lublin. Starać się mogą o nie studenci, którzy zaliczyli co najmniej II rok studiów i mogą się pochwalić średnią co najmniej 4,7. Oczywiście oceny to nie wszystko i oprócz średniej ze wszystkich zaliczeń i egzaminów brana jest też pod uwagę działalność naukowa, artystyczna oraz wszelka aktywność, która przyczynia się do rozwoju miasta, regionu lub wnosi znaczący wkład w rozwój nauki. Więcej szczegółowych informacji o Stypendium Miasta Lublin można znaleźć na stronie www.lublin.eu/edukacja

Stypendium im. Piotra Mroczyka

Piotr Mroczyk był wybitnym dziennikarzem, opozycjonistą i ostatnim dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Na UMCS funkcjonuje fundusz stypendialny jego imienia utworzony przez Fundację „Zacny Uczynek”. Stypendium im. Piotra Mroczyka przyznawane jest na naszej uczelni najlepszym i najbardziej aktywnym studentom takich kierunków jak dziennikarstwo, politologia, stosunku międzynarodowe czy filozofia (przy czym z uwagi na działalność Patrona preferowanym kierunkiem jest przede wszystkim dziennikarstwo). O stypendium to mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli IV rok jednolitych studiów magisterskich lub I rok studiów drugiego stopnia. Aby starać się o Stypendium im. Piotra Mroczyka, oprócz średniej ocen należy wykazać się także osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub organizacyjnymi.

Wiedza to najlepsza inwestycja, dlatego nasza uczelnia dokłada wszelkich starań, aby wspierać studentów w rozwoju naukowym. Wiąże się to nie tylko ze stworzeniem przyjaznej przestrzeni, ciekawych organizacji czy inicjatyw zapewniających wyjątkowe doświadczenia, ale także dbaniem o codzienne, materialne potrzeby żaków. Studenci UMCS mogą liczyć na różnego rodzaju wsparcie finansowe, które umożliwi im podjęcie bądź kontynuowanie nauki i ukończenie wymarzonych kierunków kształcenia. Natomiast dla najzdolniejszych stypendia mogą być formą nie tylko nagrody za trud i wysiłek, ale także zachętą do dalszej pracy.

    Baza wiedzy