Programy badawcze krajowe

Zasady prowadzenia działalności naukowo-badawczej w UMCS oparte zostały na obowiązujących przepisach ustawy o szkolnictwie wyższym i ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615) oraz wykonawczych aktach normatywnych do ww, wzorach i zaleceniach władz zwierzchnich UMCS.

W skład Biura ds. Badań Naukowych wchodzą: Zespół ds. Dotacji i Programów MNiSW oraz Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych.

Do głównych zadań Biura ds. Badań Naukowych należy koordynacja całokształtu spraw dotyczących: planowania, organizacji i zabezpieczenia finansowego podejmowanych przedsięwzięć badawczych w UMCS, w szczególności:

  • opracowanie okresowych planów badań naukowych według kryterium źródeł finansowania poszczególnych przedsięwzięć badawczych, zgodnie z ustalonymi dla każdego tytułu przepisami (uchwały, tryb),
  • przygotowywanie i kompletowanie od strony formalno-prawnej dokumentacji podstawowej - wymaganej do zawarcia umów, złożenia stosownych wniosków, prowadzenie korespondencji,
  • inicjowanie i przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących zasad efektywnego i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi na badania, w granicach przydzielonych limitów i środków - z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dla każdego źródła finansowania,
  • formalne przygotowanie podziału środków budżetowych na badania naukowe,
  • współpraca z dysponentami środków finansowych w zakresie sporządzania bieżących rozliczeń finansowych wykonywanych badań oraz sporządzania stosownej sprawozdawczości,
  • ocena przebiegu finansowania badań naukowych oraz sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem środków przeznaczonych na ten cel, według obowiązujących przepisów,
  • ewidencjonowanie realizowanych w UMCS prac naukowo-badawczych.