Badania naukowe

WYKAZ TEMATÓW BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W INSTYTUCIE W ROKU 2018:

 • Topika literatury rosyjskiej XVIII -XIX wieku (judaica, sacrum i demonologia, masonika w literaturze rosyjskiej XVIII-XIX w.)
 • Kognitywne widzenie świata w literaturze rosyjskiej.
 • Literatura rosyjska 1 poł. XX wieku - mit - myśl filozoficzna: koncepcja osoby w literaturze i myśli rosyjskiej XX wieku; topika i "poetyka bliskości"; kobiety mityczne.
 • Literatura i antropologia: poezja Borysa Popławskiego, proza Borysa Pasternaka.
 • Literatura rosyjska końca XX- początku XXI wieku.
 • Język zabytków piśmiennictwa staroruskiego.
 • Aktualne zjawiska etnolingwistyczne we współczesnym języku rosyjskim.
 • Przekład jako tekst językowo wtórny.
 • Obraz wartości w języku bułgarskim /HONOR; RODZINA/.
 • Tradycje Cyryla i Metodego w języku i kulturze Słowian.
 • Bułgarska poezja XX wieku.
 • Bułgarsko-polskie językoznawstwo porównawcze.
 • Literatura ukraińska. Motywy i konteksty.
 • Język ukraiński na pograniczu polsko-ukraińskim: historia, stan współczesny, gwary ukraińskie na terytorium Polski na tle dialektów ukraińskich.
 • Język ukraiński w Polsce i język polski na Ukrainie w 2 poł. XX wieku i na początku XXI wieku.
 • Literatura białoruska: dzieje; tendencje rozwojowe współczesnej literatury białoruskiej.
 • Polsko-białorusko-ukraińskie pogranicze językowe.
 • Morfologia, słowotwórstwo i leksyka współczesnego białoruskiego języka literackiego.
 • Tabu językowe w języku polskim i czeskim.
 • Nazwy własne w utworach literackich.
 • Miejsce i rola ćwiczeń przekładowych w nauczaniu języka rosyjskiego.