Badania naukowe

Badania naukowe prowadzone są w dwóch głównych dyscyplinach: literaturoznawstwo oraz językoznawstwo i dotyczą francuskiego oraz włoskiego obszaru językowego. Prace badawcze w dyscyplinie literaturoznawstwo koncentrują się wokół następujących zagadnień: literatura francuska, frankofońska i włoska XIX, XX i XXI wieku, literackie i kulturowe przedstawienia ciała, relacje centrum – peryferia i tekst – obraz, fantastyka i hybrydyzacja gatunkowa, struktury narracyjne (fragmentaryczność i nieciągłość, narracje niewiarygodne i nienaturalne).

Badania językoznawcze obejmują francuską i włoską frazeologię, semantykę, formuły konwersacyjne w ujęciach pragmatycznym i porównawczym oraz w przekładzie, jak również analizę dyskursu publicystycznego. Prowadzone są także badania nad przekładem, w szczególności nad krytyką przekładu literackiego oraz prace badawcze w zakresie jurisligwistyki dotyczące dyskursu prawa i przekładu prawniczego.

O wysokiej randze Katedry świadczy udział pracowników w konferencjach i innych naukowych wydarzeniach w kraju i za granicą, a także publikacje o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Katedra Romanistyki realizuje oraz uczestniczy w charakterze wykonawcy w realizacji grantów naukowych i różnego rodzaju projektów i działań mających na celu pogłębianie znajomości języków obcych wśród studentów. W obszarze edukacji, w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, zrealizowano kurs „Język francuski biznesu” przygotowujący do funkcjonowania na rynku pracy w sytuacjach komunikacji z obcokrajowcami.

Wśród grantów naukowych należy zwłaszcza wymienić:

– DARIAH-LAB Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL 2021/23 – projekt realizowany w konsorcjum zrzeszającym 15 uczelni, którego celem jest utworzenie krajowej inteligentnej cyfrowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce, służącej pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu różnorodnych danych badawczych i zasobów cyfrowych. Grant realizowany przez dr hab. Martę Sobieszewską, prof. UMCS.

– grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 2021/22 Traditions of liturgical translation in Ukraine and Poland: approaching to comparative translation studies, realizowany przez dr hab. Magdalenę Miturę.

– Polonium edycja 2018/19 Pragmatemy w opisie porównawczym : od struktur językowych do leksykonu – grant na opracowanie polsko-francusko-włoskiego leksykonu pragmatemów charakterystycznych dla dyskursu prasowego i forów internetowych. Grant zrealizowany przez dr hab. Annę Krzyżanowską, prof. UMCS.